Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD63
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. W art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505), zwanej dalej „ustawą o Agencji”, unormowane zostało, że nadzór nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie gospodarki finansowej sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. W art. 3 ust. 2 ustawy o Agencji zawarto upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i trybu sprawowania tego nadzoru. Zdaniem Ministra Finansów nie sprawuje on takiego nadzoru nad żadną inną agencją wykonawczą w związku z czym przepis ten stanowi odstępstwo od ogólnie określonych zasad dla agencji wykonawczych, uregulowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). W konsekwencji, według Ministra Finansów, nie powinien on również wnioskować (wspólnie z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi) o powoływanie Prezesa Agencji i być adresatem rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz nie powinien mieć wpływu na zasady wynagradzania pracowników Agencji określone w regulaminie wynagradzania. 
2. Stosownie do przepisów ustawy o Agencji nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny i odbywa się na zasadach określonych w tej ustawie. Zasady te obejmują również nabór w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nabór pracowników w oparciu o przepisy ustawy o Agencji jest procesem długotrwałym i średnio trwa ponad 35 dni. Stanowi to duże utrudnienie w zapewnieniu ciągłości realizacji bieżących zadań w przypadku konieczności zatrudnienia pracowników w celu zastępstwa w okresach spiętrzonych obowiązków związanych np. z wykonywaniem kontroli terenowych
czy procesami naborów wniosków o przyznanie pomocy.
3. W ramach współpracy z urzędami pracy kierującymi do Agencji osoby w celu odbycia stażu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), problemem okazało się wymaganie ze strony tych urzędów deklaracji ich zatrudnienia po odbyciu stażu przez Agencję. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o Agencji nie ma bowiem ustanowionych preferencji dla stażystów i ewentualne ich zatrudnienie musi być poprzedzone przeprowadzeniem konkurencyjnego i otwartego naboru, na zasadach określonych w ustawie, co ostatecznie nie stanowi zapewnienia im zatrudnienia.
4. Zagadnienia dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Agencji, jako wykraczające poza gospodarkę finansową, powinny być regulowane przepisami rangi ustawowej, tj. ustawy o Agencji, a nie w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach tej ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu rozwiązania problemu wskazanego w pkt 1 proponuje się rezygnację ze wskazywania w przepisach ustawy o Agencji, iż nadzór nad Agencją w zakresie gospodarki finansowej sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, a także uchylenie upoważnienia do określenia, w drodze rozporządzenia,  szczegółowego zakresu, sposobu i trybu sprawowania tego nadzoru. Ponadto, w konsekwencji wykreślenia Ministra Finansów jako organu sprawującego nadzór nad Agencją, proponuje się wykreślenie Ministra Finansów jako organu, który wnioskuje (wspólnie z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi) o powoływanie Prezesa Agencji, jako jednego z adresatów rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz jako organu, który (oprócz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi) wyraża zgodę na ustalone przez Prezesa Agencji zasady wynagradzania pracowników Agencji.
W odniesieniu do problemu wskazanego w punkcie 2 proponuje się wprowadzenie wyłączenia obowiązku przeprowadzania naboru na zasadach określonych w ustawie o Agencji w przypadku zatrudniania w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
W odniesieniu do problemu opisanego w punkcie 3 proponuje się wprowadzenie regulacji dającej możliwość nawiązywania stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy z osobą, która ukończyła staż w Agencji, bez przeprowadzania naboru na zasadach określonych w ustawie o Agencji.
Dalsze zatrudnienie tych osób na wolne stanowiska pracy w Agencji, w świetle obowiązujących przepisów, będzie wymagało przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Agencji. Spodziewanym efektem wprowadzenia projektowanych zmian będzie znaczące skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji oraz realna możliwość zatrudnienia stażystów, co przy obecnych regulacjach jest utrudnione z uwagi na oczekiwane przez urzędy pracy wskaźniki „zatrudnialności” po odbyciu stażu. Ponadto, możliwość zatrudniania stażystów bez procedury konkursowej, pozwoli na szybkie pozyskanie pracownika już przygotowanego do pracy w Agencji i ograniczy do minimum proces adaptacyjny. Jednocześnie, stażysta, który zostanie zatrudniony będzie mógł kontynuować proces nabywania doświadczenia i zdobywania wiedzy przy wyższym zakresie odpowiedzialności i o poziomie skomplikowania zarezerwowanym dla pracowników etatowych. Powyższy aspekt będzie dopełnieniem procesu aktywizacji i pozwoli w pełni wykorzystać mechanizm organizacji staży, jeden z istotnych instrumentów wsparcia udzielanego przez Państwo w zakresie rynku pracy i polityki społecznej, a także polityki rolnej. Zaproponowane zmiany dostosują brzmienie ustawy do rzeczywistych potrzeb w zakresie sprawnego uzupełnienia kadry w przypadku przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach bezpłatnych czy też w czasie innych usprawiedliwionych nieobecności. Zmiany dają ponadto duże możliwości osobom, którym z różnych względów trudno odnaleźć się na rynku pracy, do znalezienia atrakcyjnej pracy. Praca w Agencji osobom, które odbyły w niej staż pozwoli rozbudować swoje kompetencje w zakresie obsługi klienta, doradztwa rolniczego czy obsługi specjalistycznych aplikacji informatycznych. Dla przykładu, oprogramowanie użytkowane w Agencji, działające w oparciu o rozwiązania firmy Oracle, jest wykorzystywane na całym świecie, w praktycznie każdej branży. Mimo pewnych różnic w porównaniu do oprogramowania dedykowanego dla Agencji, zasada i funkcjonalność ww. aplikacji jest podobna. Stażyści zatrudnieni w Agencji będą mogli w przyszłości znaleźć zatrudnienie w ośrodkach doradztwa rolniczego, własnych firmach działających w branży rolnej, a także praktycznie w każdej instytucji o charakterze administracyjnym lub finansowym, zajmującej się dystrybucją lub obrotem środkami pieniężnymi. Osobom, które w przyszłości przejmą gospodarstwa rolne lub też zdecydują się na działalność przetwórcza w rolnictwie, poznanie mechanizmów funkcjonowania największej rolnej agencji płatniczej w Europie daje większe możliwości i perspektywy rozwoju zawodowego.
Rozwiązanie problemu, o którym mowa w pkt 4 proponuje się przez usunięcie w art. 21 ust. 9 stanowiącego upoważnienie do wydania rozporządzenia, określającego szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, i przeniesienie regulacji ujętych w tym rozporządzeniu do przepisów ustawy o Agencji przez uzupełnienie art. 21 tej ustawy o nowe przepisy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac RM pod numerem UD426.

Opcje strony

do góry