Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD470
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W praktyce występują sytuacje, gdzie pielęgniarki i położne, które zamierzają wziąć udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), np. w szkoleniach, konferencjach i kursach naukowych w ramach stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, wykorzystują własny urlop wypoczynkowy w powyższym celu.
Zmiana dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego jest realizacją ustaleń, o których mowa w § 1 ust. 7 Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa wprowadza urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, który będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Urlop szkoleniowy skierowany jest do pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy. Udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych będzie potwierdzany przez podmiot prowadzący daną formę podnoszenia tych kwalifikacji.
Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na życie społeczne, w tym osób niepełnosprawnych i osób starszych. Zmiana w projekcie ustawy, wprowadzająca urlop szkoleniowy dla pielęgniarki i położnej wpłynie na wzrost zainteresowania podjęciem pracy w tych przedsiębiorstwach oraz poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych.
Pierwsze efekty wprowadzonych rozwiązań będzie można zaobserwować po upływie kilku lat od wejścia w życie projektowanej zmiany.
Proponowanym miernikiem będzie liczba pielęgniarek i położnych, która skorzystała z urlopu szkoleniowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJózefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Połączenie projektu ustawy z projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (UD 373).

Data modyfikacji : 25.04.2019
Rejestr zmian