Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuRD4
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wynika z konieczności ograniczenia kosztów ponoszonych w związku publikowaniem ogłoszeń o zbyciu akcji w trybie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota rozwiązania polega na zmianie treści § 2 ust. 2 poprzez zastąpienie publikacji ogłoszenia zbyciu akcji w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wprowadzeniem konieczności publikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej spółki.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 7 września 2016, 12:12
Rejestr zmian