Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC16
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba opracowania projektu ustawy zaistniała w toku postępowania przed Komisją Europejską w sprawie SA. 36571 (2013/N) – Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego w Polsce. Postępowanie zostało wszczęte w celu uzyskania przez stronę polską pewności prawnej, w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez samorządy w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z późn. zm) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.). W toku postępowania Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia odnośnie obowiązujących zarówno w procedurze administracyjnej, jak i w procedurze cywilnej, zasad ustalania opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. W celu uwzględnienia zastrzeżeń Komisji strona polska zadeklarowała zmianę przepisów. Równocześnie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13, zaistniała konieczność uwzględnienia rozstrzygnięcia TK.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.03.2019
do góry