Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUC30
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest:
1. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2015 r., str. 32);
2. uzupełnienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008 r. , str. 1).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najważniejsze zagadnienia ujęte w przedmiotowym projekcie dotyczą:
- wzmocnienia kompetencji organu regulacyjnego na kolei – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz wprowadzenia dodatkowych gwarancji niezależności Prezesa UTK od pozostałych uczestników rynku kolejowego;
- finansowania infrastruktury kolejowej (doprecyzowania zasady ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz warunków finansowania działalności zarządcy infrastruktury ze środków publicznych);
- konkurencyjności transportu kolejowego, w tym udostępniania infrastruktury przeładunkowej i innej infrastruktury punktowej niezbędnej do świadczenia usług przewozowych wszystkim przewoźnikom kolejowym na równych zasadach, jak również wprowadzenia możliwości przydzielania tras pociągów dla podmiotów zainteresowanych rezerwacją zdolności przepustowej, niebędących przewoźnikami kolejowymi);
- licencjonowania przewoźników kolejowych;
- wprowadzenia definicji zaawansowanego etapu realizacji podsystemu infrastruktury;
- sposobu przeprowadzania badań w celu sprawdzenia zgodności technicznej pojazdu kolejowego z siecią kolejową
i wymogami bezpieczeństwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stomma Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 22 czerwca 2016, 11:47
Rejestr zmian