Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC21
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami spowodowane jest koniecznością dostosowania przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” do przepisów dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. U. L 403, 30.12.2006, str.18) w związku z wystosowaniem przez Komisję Europejską Uzasadnionej Opinii – uchybienie nr 2014/2080 w sprawie niepoprawnego wdrożenia do porządku polskiego prawa przepisów tej dyrektywy, w następującym zakresie:
1. Określenie minimalnego wieku do uzyskania prawa jazdy kategorii A dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej;
Z przepisów obowiązującej ustawy wynika, że funkcjonariusz kierujący pojazdami Straży Pożarnej może uzyskać prawo jazdy kategorii A w wieku 18 lat. Przepis ten został przez ustawodawcę wdrożony jako dopuszczalny wyjątek od reguły określonej w dyrektywie 2006/126/WE, pozwalający na wcześniejsze uzyskanie prawa jazdy osobom, które wykonują swoje czynności w ramach obrony cywilnej. Komisja Europejska nie zgodziła się z takim podejściem i wskazała, że takie postępowanie było niewłaściwe. Mając na względzie powyższe należy uchylić przepis wprowadzający powyższy wyjątek. Z analizy uprawnień do kierowania uzyskanych i wykorzystywanych w kraju na podstawie tego przepisu wynika, że takie uprawnienia nie były wydane. 
2. Określenie zasad ustalania miejsca zamieszkania niezbędnego do wydania prawa jazdy;
Komisja wskazała, że obecne brzmienie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy nie w pełni odzwierciedla przepisy dyrektywy 2006/126/WE a w szczególności wskazała, że w przepisie tym nie uwzględniono drugiej części przepisu dyrektywy w brzmieniu: „Jednak w przypadku osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce, z którym łączą ją więzi osobiste i z tego względu mieszkającej kolejno w różnych miejscach w co najmniej dwu państwach członkowskich, za miejsce zamieszkania uważa się miejsce, z którym łączą ją więzi osobiste, pod warunkiem że regularnie do niego powraca. Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeśli osoba ta mieszka w państwie członkowskim w celu wypełnienia zadania o określonym czasie trwania. Studia uniwersyteckie lub nauka w szkole nie oznaczają zmiany miejsca zamieszkania”.
Należy wskazać, że przepisy te nie zostały wdrożone w sposób bezpośredni (literalny), jednakże na gruncie pozostałych przepisów krajowych od wielu lat przepis ten był stosowany zgodnie z założeniami i duchem dyrektywy. Przedstawione wyjaśnienie w tym zakresie nie przekonało Komisji Europejskiej.
Mając na względzie powyższe oraz fakt, że zmiana przedmiotowych przepisów nie wpłynie na sposób ich stosowania oraz nie będzie miała wpływu na uzyskane i posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami należy zastosować wskazane przez Komisję Europejską zmiany.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ustawie zostaną zmienione dwa przepisy:
1. Art. 8 w ust. 3 zostanie zmieniony w taki sposób, aby funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej nie mogli uzyskiwać prawa jazdy kategorii A przy obniżonym wieku.
2. W art. 11 w ust. 1 pkt 5 otrzyma brzmienie:
"5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejscem zamieszkania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole."

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Szmit Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.03.2016
Rejestr zmian