Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuZC4
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwalenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. U. L 60 z dnia 28 lutego 2014 r.) wynika z kluczowego znaczenia rynków kredytu hipotecznego dla funkcjonowania systemu finansowego Unii Europejskiej oraz gospodarki unijnej jako całości. Rynek kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych jest jednym z największych rynków finansowych w UE, a wzrost jego integracji ma przynieść istotne korzyści ekonomiczne, dzięki zwiększeniu konkurencyjności i oferty produktowej. W toku prac nad Dyrektywą uwzględniono również wnioski wynikające z kryzysu finansowego ostatnich lat, szczególnie w kontekście rozluźnionych standardów kredytowych oraz nadmiernego zadłużenia części gospodarstw domowych.
Na rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Unii Europejskiej zdiagnozowano szereg problemów dotyczących nieodpowiedzialnego udzielania i zaciągania kredytów oraz potencjalnych możliwości występowania nieodpowiedzialnego zachowania uczestników tego rynku. Wskazano w szczególności: nieporównywalne, niepełne i niejasne materiały reklamowe; niewystarczające, nieterminowe, skomplikowane i niejasne informacje udzielane konsumentom przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny; niewłaściwe porady; niewystarczające oceny adekwatności oferowanych produktów oraz zdolności kredytowej klientów. Wśród pozostałych kwestii problematycznych szczególną uwagę zwrócono na nieskuteczność, niespójność lub wręcz brak systemów regulujących działalność pośredników kredytowych i instytucji niekredytowych oferujących kredyty związane z nieruchomościami mieszkalnymi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Stworzenie konkurencyjnych rynków kredytu hipotecznego w UE może zostać osiągnięte przez zastosowanie środków ułatwiających transgraniczne udzielanie oraz finansowanie kredytów hipotecznych, zwiększenie różnorodności produktów, poprawę zaufania konsumentów oraz wspieranie mobilności klientów. W tym celu do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostaną szczególne regulacje w odniesieniu do kredytów finansujących nieruchomości mieszkalne udzielanym konsumentom, polegające z jednej strony na zapewnieniu profesjonalizmu w działaniu kredytodawców i pośredników kredytowych, a z drugiej strony umożliwiając konsumentom uzyskanie wyczerpujących informacji o umowach kredytowych, w celu podjęcia przez nich jak najbardziej świadomej decyzji. Z uwagi na potrzebę tworzenia spójnych przepisów, specyfikę kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką, konieczność wprowadzenia do polskich przepisów nowych instytucji prawnych oraz ustanowienia nad nimi nadzoru, wskazana jest implementacja w formie odrębnej ustawy oraz nowelizacja obowiązujących przepisów (pkt 5). Oczekiwany efekt legislacyjnego procesu implementacyjnego to osiągnięcie celu Dyrektywy 2014/17/UE, tzn. zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, zawierających związane z nieruchomościami umowy o kredyt. Projektowana ustawa ma przyczynić się do rozwoju bardziej przejrzystego, skutecznego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego poprzez spójne, elastyczne i uczciwe umowy o kredyt związane z nieruchomościami, a jednocześnie promować odpowiedzialne udzielanie i zaciąganie kredytów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 17 maja 2016 r.

Data modyfikacji : 18.05.2016
Rejestr zmian