Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuIC1
Tytuł

Strategia krajowa wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" w roku szkolnym 2016/2017

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przepisy art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 671) przewidują uregulowania umożliwiające państwom członkowskim Unii Europejskiej  uruchomienie programów „Owoce i warzywa w szkole”, polegających m.in. na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych oraz realizacji na rzecz tych dzieci działań o charakterze edukacyjnym.
Szczegółowe uregulowania w tym zakresie wprowadzone zostały na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w  placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009 r., str. 38, z późn. zm.).
Zważywszy, że problemy, którym mają zapobiegać rozwiązania przewidziane w unijnym programie „Owoce i warzywa w szkole” występują m.in. w Polsce, polskie władze powinny podjąć decyzję o kontynuacji jego wdrażania w kolejnym roku szkolnym tj. 2016/2017.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, państwa członkowskie, które zamierzają uczestniczyć w tym programie, są zobowiązane do uprzedniego przygotowania strategii dotyczącej jego realizacji.
Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2011 r. Nr 142 poz. 868, z późn. zm.) minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje projekt strategii, o której mowa w art. 23 ust. 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celami programu „Owoce i warzywa w szkole” są:
- trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się nawyki żywieniowe, oraz
- propagowanie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie.
Osiągnięcie powyższych celów może skutecznie przeciwdziałać następującym problemom:
- wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
- wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą, wynikającą
m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku zdrowych nawyków żywieniowych,
- spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.
Powyższe cele powinny zostać osiągnięte dzięki podejmowanym w ramach programu działaniom polegającym na bezpłatnym udostępnianiu dzieciom w wieku wczesnoszkolnym określonych produktów sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworów owocowo-warzywnych oraz upowszechnianiu wśród dzieci wiedzy nt. zdrowych nawyków żywieniowych oraz pochodzeniu produktów rolnych.
Strategia powinna obejmować
- cele programu;
- roczny budżet programu;
- czas trwania programu;
- określenie grupy docelowej programu;
- wykaz produktów udostępnianych w ramach programu;
- opis następujących komponentów programu:
1. system udostępniania owoców i warzyw dzieciom;
2. system działań towarzyszących;
3. system monitoringu programu;
4. system oceny programu;
5. system komunikacji nt. programu.
Dokument, o którym mowa będzie określał założenia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, które wydane zostanie na podstawie przepisów art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r.
o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2011 r. Nr 142 poz. 868 j.t. z późn. zm.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian