Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC13
Tytuł

Projekt ustawy o wyposażeniu morskim

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba przyjęcia nowej ustawy o wyposażenia morskim wynika z konieczności wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego
i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/UE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, str. 146—185).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązania proponowane w projekcie mają za cel dostosowanie przepisów w sprawie wyposażenia morskiego do zasad ustanowionych przez Unię Europejską w tzw. Nowych Ramach Prawnych (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, str. 82-128 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, str. 30-47), co przyczyni się do jednolitego i zharmonizowanego stosowania zasad w zakresie nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim, w szczególności w zakresie kompleksowego i precyzyjnego określenia obowiązków podmiotów działających na tym rynku, polepszenia nadzoru nad jednostkami notyfikowanymi i poprawienia skuteczności stosowania tzw. klauzuli ochronnej przez organy nadzoru rynku.
Przedmiotowy projekt ma na celu również odpowiednie uwzględnienie specyfiki rynku wyposażenia morskiego, przez wprowadzanie w tym względzie zasad Nowych Ram Prawnych w ich zmodyfikowanym zakresie, co pozwoli na uniknięcie nakładania nieadekwatnych obciążeń i obowiązków dla podmiotów gospodarczych, jednostek notyfikowanych i organów administracji rządowej w omawianym sektorze.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 października 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.10.2016
Rejestr zmian