Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuZC1
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest uwzględnienie w polskim porządku prawnym rozwiązań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. Prawo UE w zakresie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia systemu kontroli prawidłowego stosowania zarejestrowanych nazw.
Projekt ustawy wzmacnia i uzupełnia system kontroli i nadzoru nad stosowaniem oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Wynika to z potrzeby bardziej szczegółowego określenia obowiązków Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie nadzoru oraz powierzenia dokonywania kontroli zgodności upoważnionym jednostkom certyfikującym. Ponadto projekt ustawy wprowadza rozwiązania dotyczące wykonywania delegacji zawartej w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w zakresie występowania przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do organów Służb Celnych o informacje dotyczące okresu leżakowania najmłodszego alkoholowego składnika napoju spirytusowego, w którego opisie, prezentacji lub etykietowaniu podawany jest okres leżakowania napoju spirytusowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane zmiany mają na celu wdrożenie skutecznej kontroli i zapewnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Obecnie kontrola zgodności w systemie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych odbywa się w oparciu o samokontrolę producenta oraz na zasadzie oceny jakości handlowej. Proponowane rozwiązanie zapewni skuteczne wywiązanie się z obowiązków nałożonych na państwa członkowskie na mocy art. 22 i art. 24 rozporządzenia nr 110/2008. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 daje państwom członkowskim możliwość delegowania zadań w zakresie przeprowadzania kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją techniczną oznaczeń geograficznych do jednostek certyfikujących. Upoważnione przez ministra właściwego ds. rynków rolnych do działania ww. zakresie jednostki certyfikujące będą akredytowane zgodnie z normą 45011 będą musiały także zapewnić odpowiednie gwarancje obiektywności i bezstronności oraz dysponować wykwalifikowanym personelem oraz środkami niezbędnymi do wykonywania swoich funkcji. Delegowanie zadań kontrolnych do upoważnionych jednostek certyfikujących oraz pozostawienie nadzoru w kompetencjach Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie obciąży budżetu państwa, a zapewni płynne funkcjonowanie systemu i skuteczny nadzór państwa.
Projektowane zmiany przewidują również określenie procedury występowania przez Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do Naczelników Urzędów Celnych właściwych miejscowo pod względem miejsca wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych o informacje dotyczące okresu leżakowania najmłodszego alkoholowego składnika napoju spirytusowego, w którego opisie, prezentacji lub etykietowaniu podawany jest okres dojrzewania lub wiek napoju spirytusowego.
Ponadto przewidziano nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zakazującej wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadku cofnięcia z urzędu przez naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Procedowany będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych obejmujący  między innymi zmiany proponowane w powyższym projekcie założeń.

Data modyfikacji : 13.07.2016
Rejestr zmian