Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA5
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja procedury karnej wprowadzona od 1 lipca 2015 r. istotnie zwiększyła ryzyko niesprawiedliwych i nieakceptowalnych społecznie rozstrzygnięć sadowych mogących polegać zarówno na niesłusznym skazaniu jak i niesłusznym uniewinnieniu.
Wzmocnienie w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych zasady prawdy materialnej (obiektywnej), jako podstawy orzekania przez sądy w sprawach tego rodzaju oraz usprawnienie postępowania karnego w zgodzie z powołaną zasadą.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotem projektu będzie pełniejsze zharmonizowanie aktualnego,  względnie kontradyktoryjnego modelu rozprawy, z zasadniczym celem procesu karnego, jakim jest dążenie do realizacji zasady prawdy materialnej i dyrektywy trafnej reakcji karnej. Doceniając zatem pozytywny aspekt aktywizacji stron procesowych na rozprawie przed sądem w celu przedstawienia wszystkich racji przemawiających na korzyść i niekorzyść oskarżonego, projekt przewiduje obowiązek podjęcia przez sąd inicjatywy dowodowej w razie wystąpienia możliwości wydania wyroku rażąco niesprawiedliwego, w szczególności skutkującego skazaniem oskarżonego niewinnego, uniewinnieniem oskarżonego winnego, czy też rażącej niesprawiedliwości w zakresie samego rozstrzygnięcia o winie i karze.
Możliwości stosownej ingerencji procesowej w obronie sprawiedliwego kształtu rozstrzygnięcia przewidziano także na etapie nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
W projekcie przewidziane jest również zapewnienie obiektywnej oceny sprawy przez sąd poprzez zwiększenie stopnia losowości doboru składu sędziowskiego.
Ponadto projekt dokonuje korekty niekonsekwencji ustawodawczych, wynikłych z wejścia w życie w dniu 1 lipca 2015 r. obszernych zmian w kodyfikacjach. Projekt poszerza też możliwość stosowania systemu dozoru elektronicznego w postępowaniu wykonawczym i dopuszcza referendarzy sądowych do dokonywania czynności również w postępowaniu wykonawczym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 stycznia 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.02.2016
do góry