Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuZA1
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponuje się wprowadzenie rozwiązań wzmacniających odpowiedzialność podmiotu tworzącego, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, za funkcjonowanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Dotychczasowe rozwiązania dotyczące postępowania w sytuacji wystąpienia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwanego dalej „spzoz”, w tym możliwość przekształcenia w spółkę kapitałową, w praktyce są stosowane w ograniczonym zakresie. W związku z powyższym, proponuje się uproszczenie postępowania podmiotu tworzącego w przypadku gdy spzoz nie może pokryć ujemnego wyniku finansowego we własnym zakresie. W takim przypadku podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiotu leczniczego, przy zachowaniu dotychczasowej jego formy organizacyjno-prawnej (spzoz). Takie rozwiązania pozwolą uzyskać podmiotom tworzącym większy wpływ na bieżące funkcjonowanie podmiotów leczniczych, zagwarantowanie dostępu do świadczeń, ich jakości.
W celu zagwarantowania  publicznej kontroli własnościowej, proponuje się wprowadzenie zakazu zbywania akcji albo udziałów w spółkach (prowadzących działalność leczniczą) z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji albo udziałów. Podobne rozwiązanie funkcjonuje obecnie w odniesieniu do spółek utworzonych przez uczelnie medyczne, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących łącznie do uczelni medycznych nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki.
Proponuje się również wprowadzenie przepisów gwarantujących, że zysk wypracowany przez spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej zostanie przeznaczony na wsparcie jego działalności statutowej.
Dodatkowo, proponuje się wprowadzenie zmian mających na celu zwiększenie skuteczności poszukiwania przez Policję osób zaginionych, przez wprowadzenie obowiązku informowania Policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby o nieustalonej tożsamości. Rozwiązanie to stanowi realizację zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, a szczegółowe regulacje zostały wypracowane w trybie roboczym przez przedstawicieli Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, w celu zwiększenia skuteczności poszukiwania osób zaginionych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakres nowelizacji obejmuje kwestie dotyczące:
1) uproszczenia procedur w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego spzoz;
2) zakazu zbywania akcji albo udziałów w spółkach Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji albo udziałów;
3) wprowadzenia obowiązku przekazywania zysku w spółkach, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 50% akcji albo udziałów, na cele statutowe (działalność leczniczą);
4) wprowadzenia obowiązku informowania Policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby o nieustalonej tożsamości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Realizacja ustaleń Rady Ministrów z 5.01.2016 r. - projekt ustawy UA12 procedowany w miejsce założeń

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.01.2016
do góry