Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA1
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z wynikami sondaży w Polsce ok. 30% seniorów po ukończeniu 75. roku życia nie realizuje wystawionych im recept na leki refundowane, ze względu na zbyt niskie dochody, nie pozwalające na poniesienie kosztów istniejących dopłat do takich leków, wynikających z powszechnie obowiązującego systemu refundacji. Stanowi to faktyczną barierę ograniczającą takim osobom możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższy problem dotyka pacjentów, którzy ze względu na wiek dotknięci są często wieloma schorzeniami, w szczególności o charakterze przewlekłym, powodującymi zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym farmakoterapię.
Niemożność, zarówno permanentna jak i okresowa, zapewnienia sobie z przyczyn materialnych właściwej, przepisanej przez lekarza terapii lekowej prowadzi do szybszej degradacji zdrowotnej osób dotkniętych omawianym zjawiskiem. Skutkuje to z jednej strony większą liczbą przedwczesnych zgonów, a z drugiej strony zwiększeniem liczby osób, które przedwcześnie stają się niesamodzielne, co z kolei pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia opieki długoterminowej, generując dodatkowe koszty tak dla systemu opieki zdrowotnej, jak i systemu pomocy społecznej. Ponadto brak dostępu seniorów do właściwej farmakoterapii niejednokrotnie niweczy efekty wcześniejszego leczenia,  a jednocześnie zwiększa ryzyko hospitalizacji takich osób, powodując marnotrawienie zasobów oraz generując dodatkowe, możliwe do uniknięcia koszty dla systemu.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba wprowadzenia rozwiązań prawnych, gwarantujących wyraźną poprawę dostępu omawianej grupy pacjentów do terapii lekowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozwiązania prawne zagwarantują osobom po ukończeniu 75 lat bezpłatne leki refundowane. Ze względu na konieczność pogodzenia realizacji zasadniczego celu projektu z ograniczonymi możliwościami finansowymi systemu nie jest możliwe objęcie planowanym rozwiązaniem wszystkich leków refundowanych. Prawo do bezpłatnych leków powinno oznaczać każdorazowo możliwość otrzymania przez uprawnionego świadczeniobiorcę najtańszego leku zawierającego daną substancję czynną, spośród leków zawartych w wykazie leków refundowanych.
Takie rozwiązanie zagwarantuje uprawnionej osobie otrzymanie w każdym przypadku, bez żadnych dopłat, leku refundowanego odpowiedniego do jej potrzeb w zakresie farmakoterapii, wynikających ze zdiagnozowanego przez lekarza problemu zdrowotnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Łanda Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 lutego 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.02.2016
do góry