Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUD272
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego jest ściśle związany z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego przewidzianą w projekcie ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany. Zachodzi potrzeba dostosowania obecnej struktury organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do projektowanego stanu prawnego. Proponowane zmiany wynikają również z analizy dotychczasowego modelu funkcjonowania przedmiotowych organów i dostrzeżonej potrzeby jego usprawnienia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje:
- dostosowanie obecnej struktury organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do regulacji projektu ustawy  Kodeks urbanistyczno-budowlany, w tym zmianę nazwy organów administracji architektoniczno-budowlanej na administrację inwestycyjną;
- utworzenie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego w liczbie ok. 100 w miejsce 377 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
- wzmocnienie merytoryczne organów nadzoru budowlanego względem stanu dotychczasowego;
- organizacyjne i kadrowe uniezależnienie organów nadzoru budowlanego;
- normatywne przesądzenie o charakterze zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej; kwestia ta w obecnie obowiązującym stanie prawnym jest niejednoznaczna a o tyle istotna, że dotyczy źródeł finansowania poszczególnych zadań oraz decyduje o podmiocie zobowiązanym do wypłaty odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem działania starosty;
- wzmocnienie kontroli organów zwierzchnich nad organami podległymi w ramach struktur organów administracji inwestycyjnej oraz nadzoru budowlanego względem stanu obecnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-