Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD272
Tytuł

Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego jest ściśle związana z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego przewidzianą w projekcie ustawy - Kodeks urbanistyczno-budowlany. Zachodzi potrzeba dostosowania obecnej struktury organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do projektowanego w KUB stanu prawnego, jednocześnie proponuje się wdrożenie przedmiotowej ustawy przed wejściem w życie Kodeksu. Proponowane zmiany wynikają również z analizy dotychczasowego modelu funkcjonowania przedmiotowych organów i dostrzeżonej potrzeby jego usprawnienia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje:
- wzmocnienie merytoryczne organów nadzoru budowlanego względem stanu dotychczasowego;
- normatywne przesądzenie o charakterze zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Kwestia ta w obecnie obowiązującym stanie prawnym jest niejednoznaczna, a o tyle istotna, że dotyczy źródeł finansowania poszczególnych zadań oraz decyduje o podmiocie zobowiązanym do wypłaty odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem działania starosty;
- wzmocnienie kontroli organów zwierzchnich nad organami podległymi w ramach struktur organów administracji inwestycyjnej oraz nadzoru budowlanego względem stanu obecnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Jednym z pierwotnych i głównych założeń reformy było utworzenie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego zamiast powiatowych organów nadzoru budowlanego jako organów podstawowego szczebla w nadzorze budowlanym. Jednakże z uwagi na trudności w precyzyjnym oszacowaniu kosztów reformy, a także obawę o zmniejszenie dostępności urzędu dla obywateli, odstąpiono od powyższej koncepcji, będącej fundamentalną przesłanką całej reformy. Ponadto konsultacje, jak i analizy własne Ministerstwa w toku procesu legislacyjnego doprowadziły do wniosku, że ewentualna kompleksowa regulacja w zakresie organów administracji budowlanej wymaga dokładniejszego opracowania, w szczególności w zakresie docelowego modelu wzajemnych relacji między organami administracji budowlanej na różnych szczeblach, a także względem organów administracji rządowej i samorządowej. Z powyższych względów podjęto decyzję o rezygnacji z dalszych prac nad projektem.

Data modyfikacji : 12.04.2018
Rejestr zmian