Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUD272
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego jest ściśle związana z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego przewidzianą w projekcie ustawy - Kodeks urbanistyczno-budowlany. Zachodzi potrzeba dostosowania obecnej struktury organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do projektowanego w KUB stanu prawnego, jednocześnie proponuje się wdrożenie przedmiotowej ustawy przed wejściem w życie Kodeksu. Proponowane zmiany wynikają również z analizy dotychczasowego modelu funkcjonowania przedmiotowych organów i dostrzeżonej potrzeby jego usprawnienia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje:
- wzmocnienie merytoryczne organów nadzoru budowlanego względem stanu dotychczasowego;
- normatywne przesądzenie o charakterze zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Kwestia ta w obecnie obowiązującym stanie prawnym jest niejednoznaczna, a o tyle istotna, że dotyczy źródeł finansowania poszczególnych zadań oraz decyduje o podmiocie zobowiązanym do wypłaty odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem działania starosty;
- wzmocnienie kontroli organów zwierzchnich nad organami podległymi w ramach struktur organów administracji inwestycyjnej oraz nadzoru budowlanego względem stanu obecnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 24 października 2017, 10:04
Rejestr zmian