Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD479
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy związana jest ze zmianami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 481, z późn. zm.) dokonanymi na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730).
Zmiany, o których mowa wyżej, dotyczyły art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy i polegały na objęciu jej zakresem podmiotowym funkcjonariuszy nowo utworzonych formacji: Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej. Jednocześnie na mocy odesłania do art. 2 ust. 1 pkt 2 zawartego w art. 3 ust. 1 ustawy funkcjonariusze ww. formacji, obok funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, objęci zostali współdziałaniem, o którym mowa w tym przepisie.
Sposób i tryb współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy określa wydane podstawie art. 3 ust. 2 ustawy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy (Dz. U. poz. 1958), które zgodnie z art. 389 ust. 3 pkt 16 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa powinno zostać dostosowane do tej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Z uwagi na powyższe, jak również mając na uwadze zakres proponowanych zmian, proponuje się wydanie nowego aktu wykonawczego do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy proponuje się przyjęcie rozwiązań obowiązujących w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy z następującymi zmianami:
1) w związku ze zmianą art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy zakresem podmiotowym projektowanego rozporządzenia objęci zostali funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej;
2) zbiorcze, zanonimizowane informacje, o których mowa w § 2 pkt 1 projektu rozporządzenia, będą przekazywane przez jednostki służby medycyny pracy do właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na wniosek tej komisji;
3) zbiorcze, zanonimizowane informacje, o których mowa w § 2 pkt 2 projektu rozporządzenia, będą przekazywane przez rejonową komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych działającym na obszarze jej właściwości terytorialnej jednostkom organizacyjnym służby medycyny pracy na wniosek tych jednostek;
4) proponuje się zrezygnowanie z przekazywania przez rejonową komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych jednostkom służby medycyny pracy informacji dotyczących stwierdzenia choroby zakaźnej u funkcjonariuszy, przy której istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby, do czego obliguje je § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b obowiązującego rozporządzenia. Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie dysponują pełnymi danymi o zachorowaniach na choroby zakaźne przez funkcjonariuszy, a zatem zasadność dalszego utrzymywania przepisu budzi wątpliwości. Dane takie posiadają organy inspekcji sanitarnej, zgodnie bowiem z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej jest zobowiązany do zgłoszenia niezwłocznie tego faktu właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
5) w § 4 pkt 3 projektu rozporządzenia, który przewiduje podejmowanie przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wspólnych działań w zakresie współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych reprezentujących poszczególne służby, należało uwzględnić Służbę Ochrony Państwa i Straż Marszałkowską oraz skreślić Biuro Ochrony Rządu, które z dniem 1 lutego 2018 r. zostało zlikwidowane.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 maja 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 14.05.2019
Rejestr zmian