Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD76
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zmiany nazwy organu oraz urzędu obsługującego ministra oraz zadań pełnomocnika.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej w zakresie wskazania właściwego urzędu (§ 1 ust. 2 oraz § 6) oraz korekty nazwy organu (§ 5 oraz § 7). Zmiana przez wskazanie odpowiednio „ministra właściwego do spraw kultury fizycznej" oraz „urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej” spowoduje, że w przypadku zmiany nazwy organu lub urzędu nie będzie potrzeby zmieniać przedmiotowego rozporządzenia.
Ponadto związku z reorganizacją zadań w Ministerstwie Sportu skorygowano zadania pełnomocnika. 
Nowe zadania pełnomocnika polegać będą na:
1)   monitorowaniu rozwoju infrastruktury sportowej; 
2)   diagnozowaniu braków w rozwoju samorządowej infrastruktury sportowej.  

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSPORT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDanuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSPORT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 lutego 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.02.2020
do góry