Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD64
Tytuł

Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Jednym z podstawowych obowiązków państwa wobec obywateli jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej po cenach akceptowalnych dla odbiorców końcowych energii elektrycznej, zwłaszcza odbiorców będących szczególnie narażonymi na negatywne skutki znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej, tj. odbiorców indywidualnych o niskich i średnich dochodach.
Ze względu na skokowy wzrost cen energii elektrycznej na giełdach w Europie w 2018 r. zdecydowano się na wprowadzenie regulacji mających na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię w 2019 r. Efektem tych działań było uchwalenie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
W związku z tym, że sytuacja na rynku energii elektrycznej ustabilizowała się, nie ma uzasadnienia dla kontynuowania wsparcia państwa w tak szerokim zakresie, jak to miało miejsce w 2019 r. Mając na uwadze powyższe, w 2020 r.  postanowiono wprowadzić rozwiązanie mające na celu ochronę jedynie odbiorców końcowych szczególnie narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, a więc odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa wprowadza system rekompensat dla odbiorców końcowych będących gospodarstwami domowymi. Udzielenie rekompensaty jest uzależnione od spełnienia dwóch kryteriów:
- poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r.,
- uzyskanego dochodu w 2019 r.  
Warunkiem uzyskania rekompensaty będzie złożenie deklaracji przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w  art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową z przedsiębiorstwem obrotu stwierdzającej, że nie przekroczył on w 2019 r. kwoty wskazanej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), czyli tzw. II progu podatkowego oraz że zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej tego odbiorcy w 2020 r. jest wyższe niż 63 kWh. Po złożeniu tej deklaracji przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odpowiedzialni za ustalenie poziomu zużycia energii elektrycznej oraz kwalifikacji do danej wysokości rekompensaty.
Rekompensaty będą udzielone za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu, które w dniu 31 grudnia 2020 r. będą miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną wystawionej po dniu 15 marca 2021 r. o odpowiednią kwotę.
Projekt ustawy określa również zasady zwrotu przedsiębiorstwom obrotu kwoty równej sumie wypłaconych rekompensat uprawnionym odbiorcom końcowym. Środki będą wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, a podmiotem wypłacającym te środki będzie zarządca rozliczeń cen, o którym mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wniosek do zarządcy rozliczeń cen będzie składany jednorazowo, po wypłaceniu wszystkim uprawnionym odbiorcom końcowym rekompensat, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen.
Na realizację celu ustawy przeznaczony zostanie dochód ze sprzedaży 25 000 000 uprawnień do emisji, które stanowią część krajowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu rozliczeniowego EU ETS rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu MAP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Sasin Minister Aktywów Państwowych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM MAP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry