Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD328
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z tym, że dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 613) obowiązywało do dnia 1 listopada 2017 r. konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia.
Celem projektowanego rozporządzenia jest zapewnienie repatriantom i kandydatom na repatriantów pomocy w postaci możliwości uczestniczenia w bezpłatnych kursach języka polskiego i kursach adaptacji w społeczeństwie polskim.  Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.), dokonane ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 858) oraz ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 2282).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie określa rodzaje i sposób organizacji kursów adresowanych do:
1. repatriantów: dzieci w wieku przedszkolnym uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki oraz osób dorosłych;
2. kandydatów na repatriantów.

Projektowane rozporządzenie przewiduje m.in. następujące narzędzia interwencji:
1. umożliwienie objęcia zajęciami w zakresie nauki języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim wszystkich repatriantów będących dziećmi w wieku przedszkolnym uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego;
2. objęcie dodatkową bezpłatną nauką języka polskiego repatriantów będących uczniami podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki realizowaną zgodnie z przepisami w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
3. umożliwienie objęcia małoletnich dzieci repatriantów przebywających razem z rodzicami na kursie w formie obozu zajęciami w zakresie nauki języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim.

Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu zagwarantowano repatriantom bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd lub zwrot kosztów dojazdu, w przypadku gdy kurs odbywa się poza miejscem ich zamieszkania.
Oczekuje się, że zaproponowane rozwiązania umożliwią objęcie uprawnieniem zawartym w art. 18 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji jak największej liczby repatriantów i kandydatów na repatriantów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Zalewska Minister Edukacji Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 maja 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 29.05.2018
Rejestr zmian