Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID23
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, zwana dalej „Akademią”, powstała w 1979 roku i jest jedyną uczelnią artystyczną w regionie kujawsko-pomorskim. Obecnie kształci około 570 studentów. Jest ośrodkiem naukowym i kulturalnym dla całego regionu. Obecnie funkcjonuje w rozproszonym i niefunkcjonalnym kampusie. Posiada osiem obiektów, w tym cztery stanowią jeden kompleks, natomiast pozostałe są od siebie oddalone. Utrudnia to działalność jednostki oraz generuje koszty istotnie wpływające na efektywność procesu kształcenia. Dodatkowo lokalizacja w kilku miejscach utrudnia zarządzanie i prawidłową eksploatację mienia Akademii, czego skutkiem jest konieczność ciągłego przewożenia instrumentarium pomiędzy salami, niemożność odbywania prób orkiestry symfonicznej (zbyt mała powierzchnia estrady). Zapewnienie możliwości przeniesienia działalności Akademii do jednego dostosowanego do jej potrzeb budynku, nie tylko poprawi warunki kształcenia, ale i wyrówna szanse edukacyjne w stosunku do większych ośrodków akademickich w Polsce.
Przez wszystkie lata funkcjonowania Akademia borykała się z problemami lokalowymi. Zarówno zbyt mała przestrzeń, jak również brak dostosowania użytkowanych obiektów do potrzeb nie pozwala na komfortowe warunki pracy studentów i nauczycieli akademickich. Brak przystosowanych pomieszczeń powoduje konieczność wynajmowania sal do zajęć dydaktycznych oraz prezentacji artystycznych, przez co wzrasta koszt funkcjonowania Akademii.
Tylko dwa obiekty nie są objęte ochroną konserwatorską, w związku z powyższym jakakolwiek ingerencja w pierwotną tkankę budynków, która mogłaby usprawnić funkcjonowanie Akademii jest znacząco ograniczona oraz bardzo kosztowna. Stan obecnie użytkowanej infrastruktury jest zdecydowanie niewystarczający - jeden z obiektów został w 2012 r. wyłączony z użytkowania.
Dzięki inwestycji powstanie nowoczesny kompleks umożliwiający stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego prowadzenia procesu dydaktycznego i badań naukowych - otwarcia nowych kierunków kształcenia i zwiększenia liczby studentów.
Dzięki wieloletnim zabiegom władz Akademii, otrzymała ona do dyspozycji ponad trzyhektarową działkę w centrum miasta. Obiekty kampusu zlokalizowane mają być w centralnym akcencie dzielnicy muzycznej, którą zajmuje park im. Jana Kochanowskiego. Na tym terenie, obok Akademii, zlokalizowanych jest część bydgoskich instytucji kulturalnych, w tym zwłaszcza muzycznych: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki, Polskie Radio Pomorza i Kujaw. Rozstrzygnięty został już również konkurs na projekt architektoniczny nowej siedziby Akademii.
Łączny koszt planowanego na najbliższe lata przedsięwzięcia jednak wielokrotnie przekracza budżet znajdujący się w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczony na inwestycje uczelni artystycznych, nawet przy jej rozłożeniu na kolejne lata. Środki przewidziane na wydatki majątkowe wszystkich 19 uczelni artystycznych, w rozdziale 73095 ustawy budżetowej na 2019 rok wynoszą 20 017 tys. zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Racjonalizacja kosztów wykorzystania infrastruktury - przeniesienie całej działalności Akademii do jednego obiektu znacząco obniży koszty użytkowania - m.in. przez wykorzystanie OZE do zasilania budynku - budynek ma być pierwszym w Europie obiektem tej klasy o parametrach zbliżonych do obiektu pasywnego. Dzięki projektowi Akademia nie będzie zmuszona wynajmować dodatkowych powierzchni scenicznych.
2. Podniesienie poziomu kształcenia - wykorzystanie infrastruktury przygotowanej dla celów kształcenia artystycznego pozwoli na bardziej efektywny proces dydaktyczny.
3. Wzrost działalności artystycznej - realizacja projektów artystycznych w zakresie i skali do tej pory niespotykanych w działalności Akademii.
4. Intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej - badania własne oraz współpraca z firmami badawczymi, studiami nagrań, czy sektorem przemysłów kreatywnych.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWanda Zwinogrodzka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry