Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID206
Tytuł

Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.) w roku 2018

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ujęte w projekcie uchwały zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez dysponentów części budżetowych z rezerwy celowej poz. 19, wynika z konieczności zapewnienia wynagrodzeń dla osób zajmujących się w roku 2018 programami finansowanymi m.in. z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Przyjęcie projektu uchwały przez Radę Ministrów przyczyni się m.in. do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa mających na celu informatyzację danych o zdarzeniach medycznych oraz informatyzację publicznej służby krwi, a także ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój służących tworzeniu e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Ponadto przyjęcie projektu uchwały pozwoli na rozpoczęcie realizacji nowych zadań związanych z programowaniem perspektywy 2021-2027, tj. opracowanie ogólnokrajowego modelu ruchu na potrzeby nowej perspektywy (warunek wstępny przedstawiony przez KE w projekcie rozporządzenia).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt uchwały zakłada podział środków na wynagrodzenia zgodnie ze zgłoszonym przez dysponentów zapotrzebowaniem, tj. zapewnia środki na utrzymanie kadry niezbędnej do realizacji projektów wskazanych w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z zasadami wdrażania programów unijnych, realizowane projekty mają charakter czasowy, a zatem zwiększenie środków w budżecie dysponenta na wynagrodzenia nie powinno wiązać się ze stałym wzrostem wynagrodzenia w ramach budżetu dysponenta, a jedynie powinno dotyczyć finansowania wynagrodzeń w okresie realizacji projektów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Hamryszczak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 listopada 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 27.11.2018
Rejestr zmian