Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     reprezentowanie Rady Ministrów na arenie międzynarodowej w związku z przygotowaniem i realizacją założeń polskiego przewodnictwa w ramach inicjatywy wspierającej integrację europejską Bałkanów Zachodnich, zwaną dalej „Procesem Berlińskim”;

2)     reprezentowanie Rady Ministrów w kontaktach z podmiotami zaangażowanymi w Proces Berliński, w tym w szczególności z przedstawicielami państw – uczestnikami Procesu Berlińskiego, Komisją Europejską, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju;

3)     inicjowanie, koordynowanie i realizacja działań związanych z Procesem Berlińskim, w tym w szczególności z organizacją szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu;

4)     współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach związanych z Procesem Berlińskim.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 5. Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może powoływać zespoły eksperckie lub doradcze oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 6. Pełnomocnik przedstawi Radzie Ministrów program polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim oraz końcowe sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Spraw Zagranicznych, oraz z rezerwy celowej budżetu państwa.

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

Data publikacji : 09.10.2018

Data modyfikacji : 17.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 543