Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju gospodarczego

Zarządzenie nr 132

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 27 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju gospodarczego

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju gospodarczego w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

___________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 90

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2018 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju gospodarczego

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju gospodarczego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

2. Pełnomocnikiem jest Cezariusz Lesisz.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     formułowanie propozycji służących efektywnej realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych oraz przyjętych kierunków rozwoju, programów i strategii rządowych w sferze gospodarczej;

2)     nadzór nad wprowadzaniem najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zarządzaniu mieniem państwowym;

3)     formułowanie propozycji zmian legislacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu mieniem państwowym;

4)     wspieranie działań Prezesa Rady Ministrów w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania oraz roczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 5. 1. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.

2. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.

3. Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 2.

§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

Data publikacji : 04.06.2018

Data modyfikacji : 30.07.2018
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1469