Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 319 i 730), zwanej dalej „ustawą”, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnik jest kandydatem Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Konferencji COP24, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy.

3. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej oraz współpraca międzynarodowa w związku z Konferencją COP24, w szczególności wymiana informacji z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innymi Stronami i Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. poz. 238 i 239);

2)     opracowywanie projektów dokumentów rządowych w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

§ 3. 1. Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 6. Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Środowiska.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

Data publikacji : 30.04.2018

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 596