Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie koordynacji działań strony rządowej w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w zakresie jej zadań, określonych w art. 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759).

2. Pełnomocnik realizuje zadania określone w ust. 1, w szczególności przez:

1)     zapewnienie koordynacji opracowywania harmonogramu prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2)     zapewnienie bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego;

3)     dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie doskonalenia współpracy między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego działania.

§ 5. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania oraz sprawozdania ze swojej działalności.

§ 6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz, w zakresie swoich zadań.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 17 – administracja publiczna.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

 

Data publikacji : 17.01.2018

Data modyfikacji : 17.01.2018
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 944