Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. z 2019 r. poz. 281) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

___________________________________________________________

 

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1929) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.”;

2)     w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnik może, za zgodą Ministra Inwestycji i Rozwoju, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu swojego działania.”;

3)     § 8 i § 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-
-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

§ 9. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

____________________________________________

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

2)     współpraca z organami administracji rządowej w zakresie monitorowania działań wpływających na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

3)     inicjowanie działań organów administracji rządowej mających na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

4)     opiniowanie działań organów administracji rządowej mających wpływ na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa;

5)     inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk administracyjnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

§ 3. 1. Pełnomocnik może inicjować działania legislacyjne zmierzające do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

2. Pełnomocnik może, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu jego działania.

§ 4. Pełnomocnik może wykonywać także inne zadania związane z działaniami na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

§ 5. 1. Pełnomocnik przy wykonywaniu powierzonych zadań współpracuje z organami administracji rządowej, które są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 6. Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów  analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań.

§ 7. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

§ 9. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

Data publikacji : 18.10.2017

Data modyfikacji : 30.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2818