Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku CyfrowegoNa podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:
1)    analiza istniejących barier ograniczających urzeczywistnienie zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego, w tym ograniczających rozwój usług realizowanych online, i przedstawianie propozycji ich zniesienia;
2)    opracowywanie kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej, spójnej z zasadami Jednolitego Rynku Cyfrowego;
3)    opracowywanie rozwiązań prawnych lub organizacyjnych zmierzających do urzeczywistnienia zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz ich monitorowanie;
4)    inicjowanie i prowadzenie współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu wypracowania przedsięwzięć w zakresie wspólnego rynku usług realizowanych online.

§ 3. Pełnomocnik przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z właściwymi organami administracji rządowej, które są obowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.

§ 5. Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań.

§ 6. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

BEATA SZYDŁO

Data publikacji : 26.06.2017

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1133