Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 23 stycznia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 874) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu.”;

2)     po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Minister właściwy do spraw transportu określi zakres czynności sekretarza stanu, o którym mowa w § 1 ust. 2, oraz zakres, w jakim wymieniony sekretarz stanu zastępuje ministra, w szczególności odnośnie do zadań, o których mowa w:

1)     art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, 1086, 1566, 1909, 2180, 2494 oraz z 2018 r. poz. 138), w stosunku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2)     art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, w stosunku do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

3)     ustawie z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (Dz. U. poz. 1902), w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”.”;

3)     w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1, lub przy obsłudze, o której mowa w § 9.”;

4)     § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.”;

5)     § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno‑biurową zapewnia Pełnomocnikowi ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw transportu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

_____________________________________________________________

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „inwestycją”, w tym w szczególności:

1)     analiza prawnych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań przygotowania oraz realizacji inwestycji;

2)     przygotowanie projektu założeń inwestycji i koncepcji realizacji działań koniecznych do przeprowadzenia inwestycji;

3)     przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeprowadzenia inwestycji.

2. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Pełnomocnik współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

§ 3. 1. Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.

4. Pełnomocnik w celu uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa współpracuje z Ministrem Obrony Narodowej.

§ 4. 1. Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z powierzonych mu zadań, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

2. Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik opracowuje we współpracy z właściwymi ministrami w zakresie realizowanych przez nich zadań.

§ 5. 1. Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla realizacji powierzonych zadań.

§ 6. 1. Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.

§ 7. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania ze swojej działalności nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rozwoju i Finansów.

§ 9. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Rozwoju.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

BEATA SZYDŁO

Data publikacji : 04.05.2017

Data modyfikacji : 30.01.2018
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2709