Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     koordynacja podejmowanych działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

a)     analiza, ocena i monitorowanie sytuacji epizootycznej związanej z afrykańskim pomorem świń,

b)     analiza sytuacji ekonomicznej i możliwości gospodarowania gospodarstw rolnych znajdujących się na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;

2)     podejmowanie działań, w tym przedstawianie rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem lub ograniczaniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, lub łagodzeniem skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby;

3)     koordynacja podejmowanych działań, w tym właściwych służb i inspekcji, związanych ze zwalczaniem lub ograniczaniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń;

4)     koordynacja polityki informacyjnej w zakresie zwalczania lub ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz łagodzenia skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby;

5)     koordynacja działań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym inicjatyw w zakresie porozumień i umów międzynarodowych, związanych ze zwalczaniem lub ograniczaniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz łagodzeniem skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby;

6)     ocena podejmowanych działań związanych ze zwalczaniem lub ograniczaniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, lub łagodzeniem skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby oraz przedstawianie propozycji w tym zakresie właściwym organom administracji publicznej, w tym organom jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Pełnomocnik może:

1)     po uzgodnieniu z właściwymi ministrami przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, związanych z zakresem jego działania;

2)     przedstawiać właściwym organom administracji publicznej, w tym organom jednostek samorządu terytorialnego, projekty aktów prawnych w sprawach należących do ich właściwości, związane ze zwalczaniem lub ograniczaniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, lub łagodzeniem skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem tej choroby.

§ 4. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla realizacji zadań wymienionych w § 2 podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 5. 1. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania:

1)     we współdziałaniu z właściwymi organami administracji rządowej oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi, które są zobowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań;

2)     przy współpracy z Międzyresortowym Zespołem do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zarządzeniem nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (M.P. poz. 785). 

2. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 6. Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz.

§ 7. Pełnomocnik co kwartał przedstawia Radzie Ministrów do wiadomości sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową w zakresie zadań Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 9. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 32 – rolnictwo.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

Data publikacji : 27.09.2016

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1465