Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Geolog Kraju.

3. Pełnomocnik kieruje pracami organu pomocniczego Rady Ministrów utworzonego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów w celu opracowania projektu polityki surowcowej państwa oraz zapewnienia instrumentów realizacji tej polityki.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     przygotowywanie koncepcji mającej na celu ukształtowanie polityki surowcowej państwa;

2)     koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie polityki surowcowej państwa;

3)     opracowywanie nowych rozwiązań prawnych i ekonomicznych w zakresie polityki surowcowej państwa;

4)     monitorowanie wdrażania i funkcjonowania wypracowanych rozwiązań;

5)     prowadzenie i koordynowanie działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez organy administracji rządowej w zakresie polityki surowcowej państwa.

§ 3. 1. Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, wynikające z zakresu polityki surowcowej państwa.

2. Jeżeli projekty, o których mowa w ust. 1, obejmują zagadnienia powiązane z zakresem spraw wymienionych w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543), Pełnomocnik opracowuje te dokumenty w uzgodnieniu z Ministrem Energii oraz Ministrem Rozwoju.

§ 4. Projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, mające znaczenie dla kształtowania polityki surowcowej państwa, przygotowywane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 5. Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 6. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1)     analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2)     roczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.

§ 7. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 8. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie i doradcze.

§ 9. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Środowiska.

§ 10. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Środowiska.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

Data publikacji : 17.05.2016

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2376