Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego

Zarządzenie nr 9

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

2. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego jest sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego sprawuje patronat nad rozwojem współpracy międzynarodowej i w tym zakresie wykonuje wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów zadania zmierzające do zacieśnienia i ożywienia kontaktów z partnerami zagranicznymi istotnymi z punktu widzenia interesów Polski.

2. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego może inicjować działania służące umacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

3. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego może wykonywać także inne powierzone zadania związane ze współpracą międzynarodową, w szczególności dotyczące stosunków z ważnymi dla Polski partnerami zagranicznymi.

§ 3. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego realizuje powierzone zadania stosownie do potrzeb oraz reprezentuje w tym zakresie Prezesa Rady Ministrów na forum międzynarodowym i krajowym.

§ 4. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych przy wykonywaniu powierzonych zadań.

§ 5. Obsługę Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

Data publikacji : 15.01.2016

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2642