Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie wdrażania programu, koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych i innych instytucji obywatelskich.

§ 3. 1. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współdziałaniu z właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów półroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 5. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz.

§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

BEATA SZYDŁO

Data publikacji : 08.01.2016

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2686