Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 2116) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pełnomocnik wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.”;

2)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-
-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obsługę Pełnomocnika w zakresie ochrony informacji niejawnych zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

3. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z wyjątkiem wydatków związanych z obsługą Pełnomocnika w zakresie ochrony informacji niejawnych, które są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

___________________________

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zwanym dalej „Pełnomocnikiem”, jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Pełnomocnik wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 lit. a, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.2)) w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego.

2. Pełnomocnik wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej – w zakresie określonym w przepisach odrębnych albo w odrębnie udzielonych mu pełnomocnictwach.

3. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów, do rozpatrzenia, projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego działania.

4. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla wykonywania zadań Pełnomocnika, opracowane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 3. Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1)     analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2)     coroczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla wykonywania zadań określonych w § 2 ust. 1 i 2.

§ 5. Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie lub doradcze oraz zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz w zakresie realizowanych przez niego zadań.

§ 6. 1. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rozwoju.

§ 7. Pełnomocnik przedstawi sprawozdanie za okres od dnia powołania do dnia 31 grudnia 2015 r. wraz ze sprawozdaniem za rok 2016, do dnia 15 marca 2017 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893 i 1960.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1223 i 1322.

Data publikacji : 14.12.2015

Data modyfikacji : 05.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 6069