Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego

Zarządzenie nr 29

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 7 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego (M.P. poz. 1252) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1:

a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnikiem jest Minister Inwestycji i Rozwoju.”,

b)     uchyla się ust. 3;

2)     § 5 i § 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika w zakresie zadań, o których mowa w § 2, zapewnia urząd obsługujący Ministra Inwestycji i Rozwoju.

§ 6. Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Inwestycji i Rozwoju.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

________________________________________________

 

Zarządzenie nr 147

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

3. Funkcję Pełnomocnika pełni Jerzy Kwieciński.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należą działania z zakresu funduszy europejskich i rozwoju regionalnego, w tym:

1)     monitorowanie procesu wdrażania funduszy europejskich oraz analizowanie czynników sprzyjających rozwojowi regionalnemu, pod kątem optymalnej realizacji działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej;

2)     przygotowanie propozycji zapewniających skuteczną i prawidłową wymianę informacji między właściwymi organami administracji rządowej;

3)     koordynacja wymiany informacji między właściwymi organami administracji rządowej oraz z właściwymi instytucjami Unii Europejskiej, w tym stanowisk, opinii i ekspertyz;

4)     monitorowanie opracowywania projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów rządowych w zakresie wdrażania funduszy europejskich i sprzyjających rozwojowi regionalnemu;

5)     przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów analiz, ocen oraz wniosków w zakresie realizacji działań związanych z wdrażaniem funduszy europejskich i sprzyjających rozwojowi;

6)     przewodniczenie pracom Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358 i 1890);

7)     rozpatrywanie innych spraw określonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów w zakresie wdrażania funduszy europejskich i sprzyjających rozwojowi regionalnemu;

8)     informowanie Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w pkt 1–7.

§ 3. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.

§ 4. Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności w terminie do dnia 31 marca.

§ 5. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika
w zakresie zadań, o których mowa w § 2, zapewnia urząd obsługujący Ministra Rozwoju.

§ 6. Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Rozwoju.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

Data publikacji : 11.12.2015

Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1895