Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej

ZARZĄDZENIE Nr 143

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Sekretarz do Spraw Europejskich.

3. Funkcję Pełnomocnika pełni Konrad Szymański.

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     obsługa Prezesa Rady Ministrów w zakresie udziału w spotkaniach Rady Europejskiej oraz innych spotkaniach szefów państw i rządów Unii Europejskiej, w tym z państwami trzecimi;

2)     współpraca z doradcami szefów państw i rządów Unii Europejskiej oraz koordynowanie kontaktów Prezesa Rady Ministrów z przewodniczącym Rady Europejskiej, przewodniczącym Komisji Europejskiej i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w związku ze spotkaniami Rady Europejskiej;

3)     przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów projektów dokumentów dotyczących udziału w spotkaniach Rady Europejskiej.

2. Do zadań Pełnomocnika należy również przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów analiz, ocen oraz wniosków związanych z realizacją powierzonych mu zadań.

§ 3. Pełnomocnik w zakresie wykonywanych zadań prezentuje stanowisko Prezesa Rady Ministrów na forum międzynarodowym i krajowym.

§ 4. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej oraz Komitetem do Spraw Europejskich, które są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.

§ 5. Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności w terminie do dnia 31 marca.

§ 6. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 7. Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika w zakresie określonym w § 6 są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

Data publikacji : 20.11.2015

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1684