Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 11 grudnia  2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2015 r. poz. 207) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.”;

2)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Pełnomocnik, w porozumieniu z Ministrem Energii, przedstawia Radzie Ministrów półroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Energii o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.”;

3)     § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno--biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Energii.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Energii.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

 

__________________________________________________

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 10 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu

do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 1606) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.”;

2)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Pełnomocnik, w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa, przedstawia Radzie Ministrów półroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu Państwa o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.”;

3)     § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Skarbu Państwa.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Skarbu Państwa.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Ewa Kopacz

____________________________________________________

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1)     przygotowanie i realizacja koncepcji restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego;

2)     inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań wynikających z koncepcji, o której mowa w pkt 1.

§ 3. 1. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współdziałaniu z właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. 1. Pełnomocnik, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, przedstawia Radzie Ministrów półroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 5. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Pełnomocnika, może powołać zespół opiniodawczo-doradczy.

2. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz.

§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Gospodarki.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Ewa Kopacz

Data publikacji : 19.11.2014

Data modyfikacji : 13.06.2016
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2575