Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową (Dz. U. poz. 1402) użyte:

1)     w § 1 w ust. 2 oraz w § 7, w różnym przypadku, wyrazy „Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa”;

2)     w § 2 w pkt 3, w § 3 w ust. 2, w § 4, w § 5 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w § 6 oraz w § 8, w różnym przypadku, wyrazy „Minister Infrastruktury i Rozwoju” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Infrastruktury i Budownictwa”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

BEATA SZYDŁO

__________________________________________________

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy;

2)     proponowanie, monitorowanie i analizowanie działań organów administracji rządowej w zakresie zarządzania siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy;

3)     kierowanie w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju rekomendacji i opinii związanych z zarządzaniem siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy, do organów administracji rządowej;

4)     współpraca międzynarodowa, w szczególności wymiana informacji, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych, w zakresie zarządzania siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy;

5)     opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań związanych z zarządzaniem siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy.

§ 3. 1. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może, w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 5. 1. Pełnomocnik w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju przedstawia Radzie Ministrów:

1)     analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;

2)     półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 6. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz występować do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o powołanie zespołów eksperckich i doradczych.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Rozwoju.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

 

 

Data publikacji : 24.01.2014

Data modyfikacji : 11.04.2016
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2481