Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Klimatycznej

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     przygotowywanie, uzgadnianie projektu i prezentowanie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze polityki klimatycznej na forum międzynarodowym oraz na forum Rady Unii Europejskiej;

2)     wykonywanie zadań związanych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, w tym zwłaszcza związanych ze sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w konwencji w latach 2013 i 2014;

3)     inicjowanie i prowadzenie prac związanych z wdrażaniem międzynarodowych i unijnych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze polityki klimatycznej, objętych zakresem jego właściwości, z wyłączeniem prac legislacyjnych;

4)     inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie polityki klimatycznej oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań, w tym zakresie, przez międzyinstytucjonalne zespoły robocze;

5)     wydawanie w porozumieniu z Ministrem Środowiska rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację polityki klimatycznej;

6)     współpraca międzynarodowa, w szczególności wymiana informacji z innymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i Stronami oraz Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz innymi organami właściwych organizacji międzynarodowych, w zakresie określonym w pkt 1;

7)     opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na przebieg realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4.

§ 3. 1. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów.

2. Pełnomocnik może w porozumieniu z Ministrem Środowiska występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, a których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w porozumieniu z Ministrem Środowiska, przedkładać opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 5. 1. Pełnomocnik w porozumieniu z Ministrem Środowiska przedstawia Radzie Ministrów:

1)     analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;

2)     półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Środowiska o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 6. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz występować do Ministra Środowiska o powołanie zespołów eksperckich i doradczych.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Środowiska.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Środowiska.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

Data publikacji : 09.12.2013

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2739