Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (Dz. U. z 2014 r. poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”;

2)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Pełnomocnik może, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, wynikających z zakresu jego zadań.”;

3)     § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

__________________________________

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.1) Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     koordynacja prac nad wdrażaniem Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwanego dalej „Programem”, w tym:

a)    2) pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,

b)    podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia wdrożenia Programu, w tym absorpcji środków Unii Europejskiej przeznaczonych na ten cel,

c)     koordynowanie działań administracji rządowej w zakresie wdrażania Programu,

d)    koordynowanie działań w zakresie przygotowania administracji samorządowej do wdrożenia Programu,

e)     monitorowanie wdrażania Programu,

f)     inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych dotyczących Programu;

2)     rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów w zakresie mającym znaczenie dla realizacji Programu.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4.3) Pełnomocnik może, za zgodą ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, wynikających z zakresu jego zadań.

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1)     analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań;

2)     półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową w zakresie zadań Pełnomocnika zapewnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

§ 8.4) Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa, z części 17 ˗ administracja publiczna.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5).

 

1)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (Dz. U. poz. 1001), które weszło w życie z dniem 11 września 2012 r.
2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia,  o którym mowa w odnośniku 1.
3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (Dz. U. Nr 86, poz. 527),  które weszło w życie z dniem 20 maja 2008 r.
5)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 grudnia 2004 r.

Data publikacji : 11.10.2013

Data modyfikacji : 26.04.2016
Rejestr zmian
Autor : Rada Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2697