Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.
2. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy:
1) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych, z wyłączeniem kwestii związanych z podatkami, oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych;
2) koordynacja prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów.
2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:
1) przygotowanie harmonogramu prac w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zadań krótko-, średnio- i długoterminowych i określeniem instytucji odpowiedzialnych za implementację poszczególnych zadań, oraz koordynowanie wykonania tych zadań;
2) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym, dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów;
3) inicjowanie i prowadzenie prac nad zmianami instytucjonalnymi w kontekście regulacji dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów;
4) inicjowanie i koordynowanie działań organów administracji rządowej dotyczących obszaru poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów oraz ustanowienie i koordynowanie mechanizmu współpracy i sprawnego przepływu informacji między administracją rządową i samorządową w tym zakresie;
5) przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie prowadzonych przez organy administracji rządowej działań informacyjnych i edukacyjnych, dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów;
6) prowadzenie i koordynowanie prowadzonej przez organy administracji rządowej współpracy z instytucjami międzynarodowymi, regionalnymi i lokalnymi, a także
z organizacjami i instytucjami reprezentującymi zainteresowane grupy społeczne i przedsiębiorców – w obszarze poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów;
7) koordynowanie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w celu wspierania poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki oraz transfer technologii, know-how i ułatwienia w dostępie do wykonywania zawodu;
8) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego w obszarze dotyczącym węglowodorów.

§ 3. Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. Pełnomocnik w zakresie realizacji swoich zadań współpracuje w szczególności z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 5. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych oraz projekty innych dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego działania.

§ 6. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla rozwoju poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, przygotowywane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 7. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska:
1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;
2) kwartalne sprawozdania ze swojej działalności do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

§ 8. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Środowiska o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§ 9. 1. Pełnomocnik w celu realizacji powierzonych mu zadań powoła międzyresortową grupę roboczą.
2. W przypadku utworzenia przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, organu pomocniczego Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów, grupa, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu.
3. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie i doradcze.

§ 10. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Środowiska.

§ 11. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Środowiska.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

Data publikacji : 12.07.2012

Rejestr zmian
Autor : Beata Żmijewska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 4051