Organy pomocnicze Rady Ministrów

Komitet Sterujący do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat

ZARZĄDZENIE Nr 127

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, zwany dalej „Komitetem”, którego celem jest koordynacja działań podmiotów, w szczególności Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, zaangażowanych w proces przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat.

2. Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Komitetu należy:

1)     określanie kierunku prowadzonych prac mających na celu przygotowanie, wdrożenie, budowę i eksploatację Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat;

2)     koordynowanie i monitorowanie prac projektowych i koncepcyjnych mających na celu przygotowanie, wdrożenie, budowę i eksploatację Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat;

3)     opracowywanie propozycji działań w zakresie przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat;

4)     wydawanie wytycznych i przedstawianie założeń niezbędnych dla przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat;

5)     monitorowanie postępów w realizacji przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat;

6)     monitorowanie prac nad przygotowaniem projektów rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

7)     wspieranie współpracy oraz przekazywania informacji między wykonawcą Krajowego Systemu Poboru Opłat a wykonawcą Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1)     przewodniczący Komitetu – Minister Infrastruktury, właściwy w szczególności w zakresie określonym w § 2 pkt 1–5;

2)     zastępca przewodniczącego Komitetu – Minister Cyfryzacji, właściwy w szczególności w zakresie określonym w § 2 pkt 1–5;

3)     Główny Inspektor Transportu Drogowego albo jego zastępca – organ odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie, budowę i eksploatację Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat, właściwy w zakresie określonym w § 2 pkt 1–7;

4)     pozostali członkowie Komitetu, właściwi w szczególności w zakresie określonym w § 2 pkt 3 i 4 oraz zapewniający wsparcie niezbędne dla realizacji celu utworzenia Komitetu:

a)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji albo wskazana przez niego osoba w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

b)     Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo jego zastępca,

c)     Dyrektor Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego albo jego zastępca,

d)     Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego albo jego zastępca,

e)     Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów albo jego zastępca,

f)     Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,

g)     Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Komitetu.

3. Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:

1)     powoływanie sekretarza Komitetu, a także przewodniczących grup roboczych, o ile takie zostaną powołane;

2)     zwoływanie posiedzeń Komitetu;

3)     kierowanie pracami Komitetu;

4)     przedstawianie Radzie Ministrów sprawozdania z prac Komitetu.

4. Przewodniczący Komitetu oraz zastępca przewodniczącego Komitetu mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnione osoby w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

5. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, biorą udział w pracach Komitetu osobiście, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Komitetu, mogą być zastępowani przez upoważnione osoby.

6. Posiedzenia Komitetu odbywają się raz w tygodniu.

7. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komitetu, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, może określić inną częstotliwość posiedzeń Komitetu.

§ 4. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.

2. Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu będący pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury.

3. Do zadań sekretarza Komitetu należy:

1)     zapewnianie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Komitetu, w tym:

a)     przygotowanie projektu porządku obrad oraz koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, w szczególności projektów uchwał,

b)     sporządzenie listy obecności na posiedzeniu Komitetu,

c)     sporządzenie protokołu z posiedzenia Komitetu, zawierającego w szczególności:

–     porządek posiedzenia,

–     imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,

–     wnioski osób biorących udział w posiedzeniu,

–     odpisy uchwał Komitetu podjętych podczas posiedzenia,

–     inne ustalenia Komitetu i przewodniczącego Komitetu;

2)     uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu;

3)     gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komitetu, w szczególności uchwał i protokołów z posiedzeń;

4)     wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Komitetu.

§ 5. 1. Przewodniczący Komitetu może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu powoływać grupy robocze oraz korzystać z pomocy doradców i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji działań mających na celu przygotowanie, wdrożenie, budowę i eksploatację Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz przejęcia Krajowego Systemu Poboru Opłat, w imieniu Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

2. Do udziału w pracach Komitetu mogą być zapraszane, z inicjatywy przewodniczącego Komitetu, również inne osoby.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są zapraszane na posiedzenia Komitetu przez przewodniczącego Komitetu.

§ 6. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowiska. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska rozstrzyga przewodniczący Komitetu.

§ 7. Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Komitetu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Infrastruktury.

§ 8. Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.

§ 9. 1. Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przedstawia się Radzie Ministrów raz w miesiącu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)     dane identyfikacyjne (osobę sporządzającą i zatwierdzającą dokument, podstawę prawną utworzenia Komitetu, okres objęty sprawozdaniem);

2)     wskazanie liczby i terminów odbytych posiedzeń Komitetu;

3)     określenie postępów w pracach Komitetu w odniesieniu do zadań Komitetu;

4)     wnioski i rekomendacje wynikające z prac Komitetu;

5)     informacje dotyczące celowości dalszego działania Komitetu;

6)     inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Komitetu.

§ 10. 1. Pierwsze sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu w 2018 r. przewodniczący Komitetu przedstawi Radzie Ministrów w terminie miesiąca od dnia pierwszego posiedzenia Komitetu.

2. W okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przewodniczący Komitetu przedstawia Radzie Ministrów nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

Data publikacji : 30.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 631