Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”

ZARZĄDZENIE Nr 32

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  7 marca 2018 r.         

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.     Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)     koordynowanie i monitorowanie wdrażania „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2018–2020”, zwanego dalej „Programem”, w tym:

a)     dokonanie pomiaru realizacji celów Programu,

b)     przyjęcie, na dany rok, harmonogramu realizacji Programu,

c)     akceptowanie listy projektów do realizacji w ramach Programu, poprzedzone określeniem na dany rok:

-    liczby projektów składanych przez wojewodów do dofinansowania,

-    zasad dofinansowania z Programu dla jednego projektu,

-    kryteriów formalnych oceny projektów;

2)     rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych projektów do dofinansowania z rezerwy celowej.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2)     pozostali członkowie Zespołu, po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:

a)     ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,

b)     ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

c)     ministra właściwego do spraw rodziny i zabezpieczenia społecznego,

d)     ministra właściwego do spraw transportu,

e)     ministra właściwego do spraw zdrowia,

f)     Ministra Sprawiedliwości,

g)     Komendanta Głównego Policji,

h)     Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

i)     Komendanta Głównego Straży Granicznej;

3)     sekretarz – wyznaczony przez przewodniczącego przedstawiciel urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli organów administracji rządowej, uczelni oraz organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów niż wymienione w ust. 1 pkt 2.

3. Przewodniczący może wyznaczyć spośród członków Zespołu zastępcę, który wykonuje zadania przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

4. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4. Do zadań przewodniczącego należy:

1)     zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy co najmniej dwa razy w roku oraz w każdym przypadku na umotywowany wniosek członka Zespołu;

2)     przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3)     ustalanie terminów i porządku kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4)     powierzanie członkom Zespołu wykonania określonych prac służących realizacji zadań Zespołu;

5)     zlecanie, w uzasadnionych przypadkach, wykonania opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 5. Przewodniczący powołuje grupy robocze składające się z członków Zespołu lub ekspertów przez nich wskazanych, których zadaniem jest wsparcie Zespołu, a w szczególności ocena, pod względem formalnym i merytorycznym, projektów wskazanych do dofinansowania przez wojewodów.

§ 6. 1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Przewodniczący może zarządzić podjęcie uchwał przez Zespół w trybie obiegowym. Zespół może prowadzić prace przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Uzgodnione projekty uchwał przeznaczone do rozpatrzenia przez Zespół w trybie obiegowym sekretarz przekazuje członkom Zespołu na wskazane adresy poczty elektronicznej. Uchwałę uważa się za podjętą w trybie obiegowym, jeżeli we wskazanym terminie żaden z członków Zespołu nie zgłosi sprzeciwu.

4. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz ekspertom, o których mowa w § 5, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

5. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 7. 1. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

2. Regulamin określa, w szczególności, tryb:

1)     zwoływania posiedzeń Zespołu;

2)     prowadzenia obrad;

3)     protokołowania posiedzeń Zespołu;

4)     podejmowania uchwał przez Zespół;

5)     powoływania grup roboczych;

6)     zapraszania osób niebędących członkami Zespołu do udziału w pracach Zespołu.

§ 8. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne są obowiązane do współdziałania przy realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 9. 1. Przewodniczący, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

2. Przewodniczący, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przedstawia Radzie Ministrów roczny raport postępu realizacji Programu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku stanowiącym okres sprawozdawczy.

§ 10. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu, powoływanych grup roboczych oraz zlecaniem opracowania dokumentacji, o której mowa w § 4 pkt 5, są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 11. 1. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

2. Zespół zakończy prace po przyjęciu przez Radę Ministrów ostatniego rocznego raportu postępu realizacji Programu, o którym mowa w § 9 ust. 2.

§ 12. Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

§ 13. Traci moc zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” (M.P. poz. 637).

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

Data publikacji : 08.03.2018

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 686