Organy pomocnicze Rady Ministrów

Komitet Sterujący do spraw Projektu e-Dowód

ZARZĄDZENIE Nr 20

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  26 lutego 2018 r.

w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Projektu e-Dowód, zwany dalej „Komitetem”, którego celem jest koordynacja działań mających na celu wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną na podstawie dokumentu „Koncepcja e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych”.

2. Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Komitetu należy:

1)     określanie kierunku prowadzonych prac w celu realizacji zadań wskazanych w dokumencie „Koncepcja e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych”;

2)     koordynowanie i monitorowanie prac projektowych realizowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Cyfryzacji w ramach Projektu e-Dowód zgodnie z zakresem określonym w dokumencie „Koncepcja e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych”;

3)     opracowywanie propozycji działań w zakresie wdrażania produktów Projektu e-Dowód oraz utrzymania i doskonalenia wdrażanych rozwiązań;

4)     wydawanie wytycznych i przedstawianie założeń niezbędnych dla realizacji Projektu e‑Dowód;

5)     monitorowanie postępów w realizacji Projektu e-Dowód;

6)     monitorowanie prac nad przygotowaniem projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych w celu uruchomienia wydawania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-Dowodu);

7)     monitorowanie:

a)     postępu wydawania e-Dowodów,

b)     satysfakcji osób używających e-Dowodu,

c)     jakości oprogramowania oraz obsługi obywatela.

§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1)     przewodniczący Komitetu – przedstawiciel Ministra Cyfryzacji w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;

2)     zastępca przewodniczącego Komitetu – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;

3)     pozostali członkowie Komitetu:

a)     przedstawiciel Ministra Zdrowia w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

b)     Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca.

2. W trakcie nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Komitetu.

3. Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:

1)     powoływanie Kierownika Projektu e-Dowód oraz sekretarza Komitetu, a także przewodniczących grup roboczych, o ile takie zostaną powołane;

2)     zwoływanie posiedzeń Komitetu;

3)     kierowanie pracami Komitetu;

4)     przedstawianie Ministrowi Cyfryzacji informacji o stanie realizacji Projektu e-Dowód;

5)     przedstawianie, wraz z zastępcą przewodniczącego Komitetu, Radzie Ministrów sprawozdania z prac Komitetu.

4. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 4. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.

2. Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu będący pracownikiem Ministerstwa Cyfryzacji.

3. Do zadań sekretarza Komitetu należy:

1)     zapewnianie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Komitetu, w tym:

a)     przygotowanie projektu porządku posiedzenia oraz koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, w szczególności projektów uchwał,

b)     sporządzenie listy obecności na posiedzeniu Komitetu,

c)     sporządzenie protokołu z posiedzenia Komitetu, zawierającego w szczególności:

–     porządek posiedzenia,

–     imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,

–     wnioski osób biorących udział w posiedzeniu,

–     odpisy uchwał Komitetu podjętych podczas posiedzenia,

–     inne ustalenia Komitetu i przewodniczącego Komitetu;

2)     uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu;

3)     gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komitetu, w szczególności uchwał i protokołów z posiedzeń;

4)     wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Komitetu.

§ 5. 1. Przewodniczący Komitetu może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu powoływać grupy robocze oraz korzystać z pomocy doradców i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji Projektu e-Dowód.

2. Do udziału w pracach Komitetu mogą być zapraszane, z inicjatywy przewodniczącego Komitetu, również inne osoby.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są zapraszane na posiedzenia Komitetu przez przewodniczącego Komitetu.

4. W posiedzeniach Komitetu uczestniczy, bez prawa głosu, Kierownik Projektu w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący bieżące prace nad Projektem e-Dowód oraz współpracujący z wyznaczonymi przedstawicielami ministerstw oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację tego projektu.

§ 6. 1. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniu w drodze uzgodnienia stanowiska. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska rozstrzygają wspólnie przewodniczący Komitetu i zastępca przewodniczącego Komitetu.

2. Sekretarzowi Komitetu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Komitetu, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał.

§ 7. Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Komitetu pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Cyfryzacji.

§ 8. Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.

§ 9. 1. Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przedstawia się Radzie Ministrów raz na 6 miesięcy, natomiast sprawozdanie roczne przedstawia się w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, w szczególności powinny zawierać:

1)     dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Komitetu, okres objęty sprawozdaniem);

2)     wskazanie liczby i terminów odbytych posiedzeń Komitetu;

3)     określenie postępów w pracach Komitetu w odniesieniu do zadań wynikających z zarządzenia;

4)     wnioski i rekomendacje wynikające z prac Komitetu;

5)     informacje dotyczące celowości dalszego działania Komitetu;

6)     inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Komitetu.

§ 10. Pierwsze sprawozdanie Komitet przedkłada Radzie Ministrów do dnia 31 marca 2018 r.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

Data publikacji : 26.02.2018

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1086