Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej

ZARZĄDZENIE Nr 38

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Zespół realizuje zadania określone w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r., zmienionej uchwałą nr 39/2012 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., uchwałą nr 143/2013 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 143/2014 Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2014 r. oraz uchwałą nr 212/2014 Rady Ministrów z dnia 27 października 2014 r., zwanym dalej „Programem”, w szczególności:

1)     koordynuje sprawy związane z realizacją Programu, w tym opiniuje projekty sprawozdań z realizacji Programu;

2)     dokonuje oceny projektów inwestycyjnych;

3)     udziela ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rekomendacji w sprawie udzielenia wsparcia.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

2)     pozostali członkowie:

a)     po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu, wyznaczonym przez ministra kierującego działem lub działami administracji rządowej:

–     budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,

–     finanse publiczne,

–     gospodarka morska,

–     gospodarka wodna,

–     nauka,

–     łączność,

–     praca,

–     rolnictwo,

–     rozwój regionalny,

–     Skarb Państwa,

–     szkolnictwo wyższe,

–     transport,

–     środowisko,

–     sprawy zagraniczne,

b)     przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

c)     przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

3)     sekretarz Zespołu wyznaczony przez przewodniczącego spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1)     zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2)     przewodniczy posiedzeniom;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4)     wyznacza zastępcę spośród członków Zespołu;

5)     przedstawia członkom Zespołu projekty inwestycyjne oraz propozycje wsparcia.

2. Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu, w przypadku nieobecności przewodniczącego.

§ 5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.

§ 6. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu przez Zespół i zatwierdzony przez przewodniczącego.

§ 7. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 8. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.

§ 9. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 10. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 11. 1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest ono składane.

2. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w szczególności powinno zawierać:

1)     dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);

2)     określenie postępów w pracach Zespołu w odniesieniu do zadań nałożonych zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów;

3)     wnioski płynące z prac Zespołu;

4)     informacje o zagrożeniach realizacji celów przez podmiot;

5)     określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;

6)     informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;

7)     inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu podmiotu.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy dołączać kopie podjętych uchwał lub innych dokumentów.

§ 12. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

EWA KOPACZ

Data publikacji : 20.09.2017

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 930