Organy pomocnicze Rady Ministrów

Zespół do spraw statusu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE Nr 23

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  21 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw statusu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw statusu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w § 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„–    ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata SZYDŁO

__________________________________________

 

ZARZĄDZENIE Nr 22

PREZESA RADY MINISTRÓW

                                       z dnia  11 marca 2013 r.                                     

w sprawie Zespołu do spraw statusu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw statusu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy wspomaganie prac Rady Ministrów w zakresie wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422), zwanej dalej „Umową”, przez:

1)     opiniowanie stanowiska przedstawianego przez stronę amerykańską w pracach Wspólnej Komisji, powołanej na podstawie Umowy;

2)     opracowywanie propozycji stanowiska Rady Ministrów do przedstawienia przez stronę polską w pracach Wspólnej Komisji;

3)     dokonywanie ocen procesu zawierania polsko-amerykańskich porozumień wykonawczych do Umowy;

4)     dokonywanie ocen istotnych dla interesów obronnych Rzeczypospolitej Polskiej spraw z zakresu statusu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     współprzewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy do spraw polityki obronnej i sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych właściwy do spraw polityki bezpieczeństwa;

2)     członkowie:

a)     sekretarze lub podsekretarze stanu wskazani przez:

–     ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

–     ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

–     ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

–     Ministra Sprawiedliwości,

–     ministra właściwego do spraw transportu,

–     ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b)     wskazani przez współprzewodniczących przedstawiciele, odpowiednio Ministerstwa Obrony Narodowej oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Współprzewodniczący mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu przedstawicieli innych ministrów kierujących działami administracji rządowej, właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu, na prawach członka.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, powinni być upoważnieni do zajmowania wiążącego stanowiska w ramach swojej właściwości w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.

4. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4. 1. Współprzewodniczący, działając w uzgodnieniu:

1)     zwołują posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;

2)     zapraszają na posiedzenia członków Zespołu właściwych w sprawach, których ma dotyczyć posiedzenie;

3)     przewodniczą posiedzeniom;

4)     ustalają terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, w oparciu o projekt przedstawiony przez współprzewodniczącego – przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej, oraz z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. W przypadku nieobecności jednego z współprzewodniczących podczas posiedzeń Zespołu, posiedzeniom przewodniczy obecny współprzewodniczący zgodnie z programem przyjętym na podstawie ust. 1 pkt 4.

§ 5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez współprzewodniczącego.

§ 6. 1. W celu realizacji zadań Zespołu współprzewodniczący mogą tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze, złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów.

3. Współprzewodniczący działający w uzgodnieniu mogą zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 7. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, podlegający akceptacji przez współprzewodniczących.

2. Protokół jest rozsyłany do wszystkich członków Zespołu.

§ 8. 1. Organy administracji rządowej oraz podległe im lub nadzorowane przez nie jednostki organizacyjne współpracują z Zespołem i udzielają, w ramach swoich właściwości, pomocy w pracach Zespołu.

2. Współprzewodniczący mogą zwracać się do innych instytucji niż organy lub jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, o udzielenie pomocy w pracach Zespołu.

§ 9. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu, w tym wykonanie czynności, o których mowa w § 7, zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.

2. Zespół przedkłada Radzie Ministrów, nie rzadziej niż raz do roku, sprawozdanie ze swoich prac.

§ 10. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zostaną wskazani w terminie 30 dni od dnia podpisania zarządzenia.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

Data publikacji : 24.03.2017

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 941