Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE nr 76

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno‑międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Minister Przedsiębiorczości i Technologii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii;

2)     wiceprzewodniczący – Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

3)     pozostali członkowie:

a)     Minister Cyfryzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,

b)     Minister Energii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii,

c)     Minister Finansów albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

d)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e)     Minister Infrastruktury albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

f)     Minister Inwestycji i Rozwoju albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,

g)     Minister Obrony Narodowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

h)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

i)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j)     Minister Spraw Zagranicznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

k)     Minister Środowiska albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,

l)     Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wskazany przez niego wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

4)     sekretarz – pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wyznaczony przez przewodniczącego.”;

2)     w § 4 w ust. 5 uchyla się zdanie drugie;

3)     w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

______________________________________________________

ZARZĄDZENIE nr 1

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)     przegląd oraz analiza obowiązujących Rzeczpospolitą Polską międzynarodowych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z innymi państwami, pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz z interesami gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej i polskich inwestorów;

2)     zidentyfikowanie państw, z którymi uzasadnione jest zawarcie przez Rzeczpospolitą Polską międzynarodowych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji;

3)     wypracowanie modelowych postanowień, które powinny być zawarte w umowach, o których mowa w pkt 2;

4)     przegląd oraz analiza zasad ochrony inwestycji i mechanizmu rozwiązywania sporów w tym obszarze w projektowanych umowach unijnych;

5)     analiza kwestii związanych z rozwiązywaniem przez Rzeczpospolitą Polską międzynarodowych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej;

6)     analiza dotycząca sporów wszczętych przez inwestorów przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, pozostających w kompetencji członków Zespołu;

7)     opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów w sprawach określonych w pkt 1–6.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Rozwoju i Finansów albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju;

2)     wiceprzewodniczący – Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

3)     pozostali członkowie:

a)     Minister Spraw Zagranicznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b)     Minister Cyfryzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,

c)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

d)     Minister Energii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii,

e)     wskazany przez Ministra Rozwoju i Finansów sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

f)     Minister Infrastruktury i Budownictwa albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,

g)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

h)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

i)      Minister Środowiska albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,

j)      Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wskazany przez niego wiceprezes Prokuratorii  Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

4)     sekretarz – pracownik Ministerstwa Rozwoju wyznaczony przez przewodniczącego.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

4. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, bez prawa głosu, pracownicy urzędów obsługujących członków Zespołu.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1)     zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, określając równocześnie porządek obrad Zespołu;

2)     przewodniczy posiedzeniom;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez członków Zespołu. W przypadku złożenia przez członka Zespołu wniosku, o którym mowa w pkt 1, przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego obradom Zespołu przewodniczy wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych obowiązków służących realizacji zadań Zespołu.

4. Przewodniczący może zlecać, z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek członków Zespołu, opracowanie ekspertyz istotnych dla realizacji zadań Zespołu.

5. Koszty opracowania ekspertyz, o których mowa w ust. 4, są ponoszone ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji organu, którego przedstawiciel zgłosił wniosek o opracowanie ekspertyzy. W przypadku zlecenia opracowania ekspertyzy z własnej inicjatywy przez przewodniczącego, koszty opracowania tej ekspertyzy są ponoszone ze środków budżetu państwa z części 20, pozostających w dyspozycji Ministra Rozwoju i Finansów.

6. Przewodniczący może, między posiedzeniami Zespołu, zasięgać opinii członków Zespołu w sprawach wymagających pilnego rozstrzygnięcia w ramach realizacji zadań określonych w § 2.

§ 5. 1. W ramach Zespołu przewodniczący tworzy, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zespoły zadaniowe w celu realizacji określonych zadań.

2. Zespół zadaniowy może być w szczególności utworzony w celu przedstawienia opinii na etapie przedarbitrażowego (polubownego) rozstrzygania sporu inwestor – państwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. 1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Przewodniczący może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem zadań Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu w miarę potrzeby.

2. Protokoły z posiedzeń oraz sprawozdania z działalności Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz. Końcowe sprawozdanie z działalności Zespołu podpisuje przewodniczący oraz sekretarz.

§ 8. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań.

§ 9. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.

§ 10. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest Minister Rozwoju i Finansów, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.

3. Udział w pracach Zespołu oraz zespołów zadaniowych jest nieodpłatny.

§ 11. Zespół tworzy się na okres realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 12. 1. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest ono składane.

2. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Zespołu.

§ 13. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 12, powinny zawierać w szczególności:

1)     dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);

2)     określenie postępów w pracach Zespołu w odniesieniu do nałożonych zadań;

3)     wnioski płynące z prac Zespołu;

4)     informacje o zagrożeniach realizacji celów przez Zespół;

5)     określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;

6)     informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;

7)     inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.

2. Do sprawozdań, o których mowa w § 12, należy dołączać kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

Data publikacji : 05.01.2017

Data modyfikacji : 21.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1931