Organy pomocnicze Rady Ministrów

Zespół do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin

Zarządzenie nr 89

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

2)     pierwszy zastępca przewodniczącego – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Zdrowia;

3)     drugi zastępca przewodniczącego – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej;

4)     pozostali członkowie – po jednym przedstawicielu w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu wyznaczonym przez:

a)     Ministra Finansów,

b)     Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

c)     Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d)     Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e)     Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

f)     Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

g)     Ministra Rozwoju,

h)     Ministra Sportu i Turystyki,

i)      Ministra Sprawiedliwości,

j)      Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

5)     sekretarz – wyznaczony przez przewodniczącego.

4. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Zespołu na prawach członka przedstawiciela:

1)     Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

2)     Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

3)     Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4)     Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

5)     Głównego Urzędu Statystycznego;

6)     Komendy Głównej Policji;

7)     Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

8)     Narodowego Funduszu Zdrowia;

9)     Państwowej Inspekcji Pracy;

10)   Państwowej Komisji Wyborczej;

11)   Polskiej Akademii Nauk;

12)   Polskiej Organizacji Turystycznej;

13)   Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

14)   Urzędu Transportu Kolejowego.

5. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w jego pracach przez upoważnionych przedstawicieli.

6. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności ekspertów, przedstawicieli innych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), zajmujących się problematyką dotyczącą osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin oraz innych podmiotów, właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.

7. Przewodniczący może, spośród członków Zespołu i osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu na prawach członków, tworzyć zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań Zespołu.

§ 2. Do zadań Zespołu należy opracowanie:

1)     analizy aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych;

2)     kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z uwzględnieniem postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169);

3)     propozycji rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

§ 3. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności pierwszy albo drugi zastępca przewodniczącego.

 2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1)     zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2)     planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;

3)     bieżące prowadzenie posiedzeń i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;

4)     reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

5)     przedstawianie Radzie Ministrów sprawozdań z działalności Zespołu.

§ 4. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności pierwszy albo drugi zastępca przewodniczącego.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.

§ 6. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos pierwszego albo drugiego zastępcy przewodniczącego.

2. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 1 ust. 6, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

3. Projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym, w terminie wskazanym przez przewodniczącego.

§ 7. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8. 1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Przedstawicielom organizacji pozarządowych i ekspertom uczestniczącym, na zaproszenie przewodniczącego, w posiedzeniu Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu lub noclegu, poniesionych w związku z uczestnictwem w tym posiedzeniu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

3. Koszty przejazdu lub noclegu, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

4. Wydatki związane z działalnością Zespołu oraz zespołów i grup roboczych są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 9. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 10. 1. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

2. Przewodniczący po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2, przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu wraz z rekomendacjami, w terminie 60 dni od dnia  zakończenia jego prac.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać w szczególności:

1)     dane identyfikacyjne (osobę sporządzającą, podstawę prawną utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);

2)     określenie liczby i terminów posiedzeń Zespołu;

3)     informacje w przedmiocie realizacji zadań Zespołu;

4)     wnioski i rekomendacje wynikające z prac Zespołu;

5)     informacje dotyczące celowości dalszego działania Zespołu;

6)     inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.

§ 11. Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący zwołuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

Data publikacji : 30.08.2016

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2812