Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń

Zarządzenie nr 107

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1)     analiza skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     przygotowanie propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych, w celu ograniczenia negatywnych, związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skutków ekonomicznych dla producentów, przetwórców i eksporterów;

3)     wypracowywanie propozycji działań w celu zniesienia, związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, istniejących barier i ograniczeń w eksporcie świń, mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego;

4)     analiza przepisów prawnych, w tym mechanizmów pomocowych dostępnych na poziomie Unii Europejskiej, w celu wypracowywania propozycji rozwiązań na poziomie krajowym łagodzących skutki występowania ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)     monitorowanie i opiniowanie wypracowywanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierunków działań w celu minimalizacji występowania ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasad ich finansowania;

6)     proponowanie kierunków współpracy właściwych ministrów i koordynacja tej współpracy oraz proponowanie kierunków współpracy właściwych ministrów i organizacji zrzeszających producentów, przetwórców i eksporterów w zakresie działań związanych z łagodzeniem skutków występowania ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)     przygotowywanie propozycji informacji i komunikatów związanych z występowaniem ASF w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1–6;

8)     współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie wypracowania propozycji działań, jakie powinny zostać podjęte w związku z występowaniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9)     przygotowanie propozycji działań, jakie powinny zostać podjęte przez:

a)     Policję, straże gminne, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną – w celu kontroli przemieszczania świń i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od świń, miejsc sprzedaży i obrotu tymi produktami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności na obszarze województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego,

b)    Służbę Celną i Straż Graniczną – w celu kontroli zapobiegania nielegalnemu wwozowi świń i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich,

c)     Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Służbę Leśną oraz organizacje zrzeszające myśliwych – w celu wsparcia monitorowania i zwalczania ASF u dzików.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

2)     pozostali członkowie Zespołu:

a)     zastępca przewodniczącego – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b)    po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

–     Ministra Energii,

–     Ministra Finansów,

–     Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

–     Ministra Obrony Narodowej,

–     Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

–     Ministra Spraw Zagranicznych,

–     Ministra Środowiska,

–     Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3)     sekretarz Zespołu – dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

2. Członkowie Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4. 1. Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące członkami Zespołu, w szczególności:

1)     przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych właściwych w zakresie zagadnień omawianych w ramach prac Zespołu;

2)     ekspertów z zakresu zagadnień omawianych w ramach prac Zespołu;

3)     przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji nauki i szkolnictwa wyższego, których obecność jest celowa ze względu na zagadnienia omawiane w ramach prac Zespołu.

2. Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

3. Członek Zespołu może wyznaczyć do udziału w grupach roboczych pracowników swoich urzędów właściwych ze względu na rodzaj zadania, które będzie realizowała grupa robocza.

4. Pracami grupy roboczej kieruje zastępca przewodniczącego albo wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.

§ 5. 1. Przewodniczący:

1)     zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu;

2)     przewodniczy posiedzeniom Zespołu i kieruje jego pracami;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4)     zleca wykonanie opracowań, ekspertyz, raportów i analiz na potrzeby działania Zespołu;

5)     określa imienny skład grupy roboczej oraz jej zadania.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego.

3. Posiedzenie Zespołu może prowadzić również członek Zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 6. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz pracownikom, o których mowa w § 4 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

4. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.

§ 7. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8. 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi właściwa w sprawach zarządzania kryzysowego.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 9. 1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz pracownikom, o których mowa w § 4 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenie, do wysokości równowartości kosztów podróży pociągiem w wagonie klasy 2. Osoby te i pracownicy są obowiązane rozliczyć koszty podróży w terminie 14 dni od zakończenia podróży.

§ 10. Przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

                                                          Prezes Rady Ministrów

                                             w z. WICEPREZES RADY MINISTRÓW

 

Jarosław Gowin

Data publikacji : 12.08.2016

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1437