Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020”

ZARZĄDZENIE Nr 33

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2017 r.   

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji
„Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020”

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020” (M.P. poz. 1076 oraz z 2016 r. poz. 636) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    członkowie:

a)     Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b)     minister właściwy do spraw informatyzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji,

c)     minister właściwy do spraw gospodarki albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki,

d)     minister właściwy do spraw energii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw energii,

e)     Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych albo upoważniony przez niego przedstawiciel,

f)     sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych albo upoważniony przez niego przedstawiciel,

g)     Generalny Inspektor Informacji Finansowej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

h)     Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca,

i)      Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,

j)      Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo jego zastępca,

k)     Komendant Główny Policji albo jego zastępca,

l)      Komendant Główny Straży Granicznej albo jego zastępca,

m)    Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo jego zastępca,

n)     Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego albo jego zastępca,

o)     Zastępca Prokuratora Generalnego właściwy do spraw przestępczości gospodarczej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

BEATA SZYDŁO

_____________________________________

 

ZARZĄDZENIE nr 87

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji
„Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020”

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020” (M.P. poz. 1076) wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – minister właściwy do spraw wewnętrznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2)     zastępca przewodniczącego – minister właściwy do spraw finansów publicznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3)     członkowie:

a)     Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b)     minister właściwy do spraw informatyzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji,

c)     minister właściwy do spraw gospodarki albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki,

d)     Generalny Inspektor Informacji Finansowej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

e)     Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu Kontroli Skarbowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

f)     Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca,

g)     Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,

h)     Szef Służby Celnej albo jego zastępca,

i)     Komendant Główny Policji albo jego zastępca,

j)     Komendant Główny Straży Granicznej albo jego zastępca,

k)     Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo jego zastępca,

l)     Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego albo jego zastępca,

m)   Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej;

4)     sekretarz – pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wyznaczony przez przewodniczącego.

2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy przewodniczącego lub członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli organów administracji rządowej i podmiotów innych niż wymienione w ust. 1 pkt 3.”;

2)     § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

_____________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 122

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji
„Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020”

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1)     ocena, przyjęcie i aktualizowanie harmonogramów realizacji zadań wynikających z Planu działań Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020, zwanego dalej „Programem”;

2)     ustalenie sposobu realizacji zadań wynikających z Planu działań Programu;

3)     monitorowanie realizacji zadań wynikających z Planu działań Programu;

4)     coroczna ewaluacja stanu realizacji zadań z Planu działań Programu.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Minister Spraw Wewnętrznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

2)     zastępca przewodniczącego – Minister Finansów albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów;

3)     członkowie:

a)     Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b)    Minister Gospodarki albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,

c)     Generalny Inspektor Informacji Finansowej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów,

d)    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów,

e)     Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca,

f)      Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,

g)    Szef Służby Celnej albo jego zastępca,

h)    Komendant Główny Policji albo jego zastępca,

i)     Komendant Główny Straży Granicznej albo jego zastępca,

j)     Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo jego zastępca,

k)    Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego albo jego zastępca;

4)    sekretarz – pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyznaczony przez przewodniczącego.

2. Do udziału w posiedzeniach Zespołu zapraszany jest Prokurator Generalny albo jego zastępca.

3. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy przewodniczącego lub członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli administracji rządowej i podmiotów innych niż wymienione w ust. 1 i 2.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1)     zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku;

2)     przewodniczy posiedzeniom;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. Zastępca przewodniczącego albo wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.

3. Przewodniczący może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych zadań służących realizacji zadań Zespołu.

§ 5. 1. W ramach Zespołu przewodniczący może tworzyć zespoły zadaniowe w celu realizacji określonych zadań.

2. Przewodniczący lub kierownik zespołu zadaniowego mogą zapraszać do uczestnictwa w pracach zespołu zadaniowego przedstawicieli administracji rządowej i podmiotów innych niż wymienione w § 3 ust. 1 i 2.

§ 6. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1‑3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

§ 7. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne są zobowiązane do współdziałania oraz udzielania Zespołowi pomocy przy realizacji jego zadań.

§ 8. 1. Wydatki związane z działalnością Zespołu i powołanych zespołów zadaniowych są pokrywane przez jednostki realizujące poszczególne czynności w ramach wykonywania zadań Zespołu.

2. Udział w pracach Zespołu i zespołów zadaniowych jest nieodpłatny.

§ 9. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

§ 10. Do dnia 31 marca każdego roku przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z działalności Zespołu za rok poprzedni.

§ 11. 1. Zespół tworzy się na okres realizacji zadań, o których mowa w § 2.

2. Do końca stycznia każdego roku Zespół przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacje niezbędne do opracowania raportu na temat postępów w realizacji Programu w roku poprzednim.

3. Zespół kończy pracę po przedłożeniu do zapoznania się Radzie Ministrów raportu na temat postępów w realizacji Programu za rok 2020 opracowanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Ewa Kopacz

Data publikacji : 06.07.2016

Data modyfikacji : 04.05.2017
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1849