Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszy Unii Europejskiej

ZARZĄDZENIE NR 75

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  19 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej (M.P. poz. 229 oraz z 2017 r. poz. 1037) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;

2)     zastępcy przewodniczącego:

a)     sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

b)     minister właściwy do spraw rolnictwa,

c)     minister właściwy do spraw rybołówstwa;

3)     członkowie:

a)     minister właściwy do spraw administracji publicznej,

b)     minister właściwy do spraw energii,

c)     minister właściwy do spraw finansów publicznych,

d)     minister właściwy do spraw gospodarki,

e)     minister właściwy do spraw informatyzacji,

f)     minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

g)     minister właściwy do spraw nauki,

h)     Minister Obrony Narodowej,

i)     minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,

j)     minister właściwy do spraw pracy,

k)     Minister Sprawiedliwości,

l)     minister właściwy do spraw środowiska,

m)   minister właściwy do spraw transportu,

n)     minister właściwy do spraw turystyki

o)     minister właściwy do spraw zdrowia,

p)     Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

q)     Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

r)     Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,

s)     Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.”;

2)     § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1 Obsługę prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Koszty obsługi Zespołu pokrywane są z części 34 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

_______________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 166

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej (M.P. poz. 229) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 w ust. 1:

a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    przewodniczący – Minister Rozwoju i Finansów;”,

b)     w pkt 3 uchyla się lit. d;

2)     § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

2. Koszty obsługi Zespołu pokrywane są z części 34 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Rozwoju i Finansów.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

 

____________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 27

Prezesa Rady Ministrów

z dnia  9 marca 2016 r.         

w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszy Unii Europejskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. 1. Celem Zespołu jest zapewnienie efektywnego wykorzystania przez Rzeczpospolitą Polską funduszy Unii Europejskiej.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)     monitorowanie postępu realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

2)     dokonywanie oceny efektywności i skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

3)     opracowywanie rozwiązań służących zapewnieniu efektywnej absorpcji środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

4)     opracowywanie rozwiązań zapewniających wzmocnienie nadzoru poszczególnych ministrów nad instytucjami wdrażającymi programy operacyjne i działania w ramach tych programów;

5)     opiniowanie dokumentów dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, na wniosek właściwych ministrów.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Minister Rozwoju;

2)     zastępcy przewodniczącego:

a)     sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju,

b)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

c)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

3)     członkowie:

a)     Minister Cyfryzacji,

b)    Minister Edukacji Narodowej,

c)     Minister Energii,

d)    Minister Finansów,

e)     Minister Infrastruktury i Budownictwa,

f)     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

g)    Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

h)    Minister Obrony Narodowej,

i)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

j)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

k)    Minister Sprawiedliwości,

l)     Minister Sportu i Turystyki,

m)   Minister Środowiska,

n)    Minister Zdrowia,

o)    Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

p)    Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

q)    Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,

r)     Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3, mogą być zastępowane w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze odpowiednio: sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub wiceprezesów. Osoby zastępujące nie mogą pełnić funkcji zastępcy przewodniczącego.

§ 4. 1. W pracach Zespołu, na prawach członka, mogą uczestniczyć marszałkowie 16 województw.

2. Marszałkowie województw uczestniczą w pracach Zespołu na zaproszenie przewodniczącego.

3. Marszałkowie województw mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze wicemarszałka województwa lub członka zarządu województwa.

§ 5. 1. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, w charakterze obserwatorów, osoby inne niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 3 i w § 4 ust. 1.

2. W pracach Zespołu uczestniczy sekretarz stanu do spraw europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w charakterze stałego obserwatora.

§ 6. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego wyznaczony przez przewodniczącego.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący albo zastępca przewodniczącego wyznaczony przez przewodniczącego.

3. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może powoływać w ramach Zespołu grupy robocze i zespoły doradcze.

4. Uchwały Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Zespołu.

5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 7. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów, do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który sporządzane jest sprawozdanie, sprawozdania roczne z działalności Zespołu.

§ 8. Obsługę prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący Ministra Rozwoju.

§ 9. Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zmienione zarządzeniem nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz zarządzeniem nr 7 z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji : 10.03.2016

Data modyfikacji : 21.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2839