Organy pomocnicze Rady Ministrów

Rada do spraw Innowacyjności

Zarządzenie nr 8

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności (M.P. poz. 63 i 624) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)   przewodniczący – Minister Przedsiębiorczości i Technologii;

2)     członkowie:

a)     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

b)     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

c)     Minister Inwestycji i Rozwoju,

d)     Minister Finansów,

e)     Minister Cyfryzacji,

f)     Minister Zdrowia,

g)     Minister Edukacji Narodowej,

h)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

i)     sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;”;

2)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Obsługę Rady zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

________________________________________________________

 

Zarządzenie nr 85

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 1 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności (M.P. poz. 63) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g i h w brzmieniu:

„g) Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

h) Paweł Szrot, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

_________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 4

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Radę do spraw Innowacyjności, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Rady należy koordynowanie działań związanych ze zwiększaniem innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, w szczególności:

1)     identyfikowanie podstawowych kierunków działania administracji rządowej w obszarze wsparcia innowacyjności;

2)     wypracowywanie propozycji o charakterze systemowym w obszarze, o którym mowa w pkt 1;

3)     ewaluacja działań podejmowanych w obszarze, o którym mowa w pkt 1;

4)     konsultowanie proponowanych kierunków działania, w szczególności z przedstawicielami organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców.

§ 3. 1. W skład Rady wchodzą:

1)     przewodniczący – Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju;

2)     członkowie:

a)     Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

b)     Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

c)     Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji,

d)     Dawid Jackiewicz, Minister Skarbu Państwa,

e)     Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia,

f)     Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej;

3)     sekretarz Rady, którego powołuje przewodniczący.

2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zapraszać do uczestnictwa w pracach Rady z głosem doradczym przedstawicieli administracji rządowej i innych podmiotów.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1)     zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady;

2)     przewodniczy posiedzeniom;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Rady z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady.

2. Przewodniczący może wyznaczyć członka Rady do zwoływania posiedzeń i przewodniczenia obradom Rady w przypadku nieobecności przewodniczącego.

3. Przewodniczący może powierzyć pozostałym członkom Rady wykonywanie określonych obowiązków służących realizacji zadań Rady.

§ 5. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 6. 1. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne udzielają Radzie wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

2. W toku wykonywania swoich zadań Rada współdziała z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, jednostkami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami, w tym z Międzyresortowym Zespołem do spraw Innowacyjności, funkcjonującym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. Obsługę Rady zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

Data publikacji : 18.01.2016

Data modyfikacji : 01.02.2019
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 4626